Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedene ofv.no, ofvstatistikk.no, statistikk.ofv.no og kjoretoydata.no

1. Introduksjon

Nettstedet www.ofv.no eies og driftes av Opplysningsrådet for veitrafikken med org.nr. 974 925 370 og registrert forretningsadresse Wergelandsveien 1-3, 0167 Oslo, mens nettstedene ofvstatistikk.no og www.kjoretoydata.no eies og driftes av Opplysningsrådet for veitrafikken AS med org.nr. 966 416 734 og samme registrerte forretningsadresse (heretter samlet omtalt som «vi», «oss» eller «OFV»). OFV er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne erklæringen.

OFVs virksomhet består primært av å samle inn fakta om kjøretøy, veitrafikk og samferdselspolitikk og formidle dette til våre medlemsorganisasjoner, kunder og andre interessentgrupper (heretter samlet kalt «brukere»). Som leverandør av disse tjenestene vil OFV komme til å behandle personopplysninger om bilister generelt, alminnelig sluttbrukere av våre nettsider, nyhetsbrevmottakere samt enkeltpersoner tilknyttet våre brukere.

Vi bryr oss om ditt personvern og dine personopplysningers integritet. Vi kommer ikke til å selge informasjon samlet inn gjennom denne nettsiden til andre, med mindre det er beskrevet i denne personvernerklæringen. I den grad vi samler inn og behandler dine personopplysninger, gjøres dette i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk, herunder EUs Generelle Personvernforordning, også kjent som GDPR.

Ved å godkjenne denne personvernerklæringen eller ved din fortsatte bruk av våre nettsider og tjenester, godkjenner du innholdet i denne personvernerklæringen. Erklæringen kan oppdateres, og derfor oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med Personvernerklæringen på nytt ved senere anledninger.

2. Vår Behandling

OFV behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å levere de ønskede tjenestene til brukeren, slik det er avtalt mellom OFV og brukeren. I tillegg behandles personopplysninger for å føre statistikk og forbedre våre alminnelige og tilleggstjenester som er tilgjengelig for OFVs brukere og sluttbrukere av brukerkontoene. OFV vil også behandle personopplysninger til våre nyhetsbrevmottakere.

Behandlingsgrunnlaget og type personopplysninger vil variere, se punkt 3.

I den grad vi behandler personopplysninger, følger vi følgende prinsipper:

Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen;

Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål;

Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig i relasjon til behandlingens formål; Personopplysningene som samles inn skal lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen; Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene; OFV har etablert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som inkluderer å sikre personopplysningene mot uautorisert eller utilsiktet behandling, tap, sletting eller endring.

3. Personopplysninger vi behandler

Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person anses som en personopplysning og faller inn under denne Personvernerklæringen i den grad OFV er behandlingsansvarlig.


3.1 Brukerkonto

Brukerkontoene er reservert våre brukere, men kan innebære at vi behandler personopplysninger om enkeltpersoner tilknyttet våre brukere («sluttbrukere»). OFV kan behandle personopplysning som en del av distribusjonen av våre tjenester til brukeren, som beskrevet nedenfor (vårt behandlingsgrunnlag er avtalen med brukeren). Brukernes sluttbrukere får anledning til å lage og bruke forskjellige kontoer på våre nettsteder (samlet «brukerkonto») for følgende formål:

· Få tilgang til OFV Statistikk via ofvstatistikk.no

· Få tilgang til OFV Kjøretøydata via www.kjoretoydata.no

For å kunne levere brukerkontoene til sluttbrukerne og brukerne, må OFV innhente og behandle personopplysninger om sluttbrukeren. Slike personopplysninger vil kunne være:

Navn, epostadresse, passord, hvilket medlem sluttbrukeren er tilknyttet (typisk sluttbrukerens arbeidsgiver), og evt. andre opplysninger sluttbrukere velger å oppgi om seg selv. Disse personopplysningene er strengt nødvendige for at vi skal kunne tilby brukeren de etterspurte produktene og tjenestene. Vårt behandlingsgrunnlag er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med brukeren som sluttbrukeren er part til. Brukeren kan selv velge om ytterligere personopplysninger fra sluttbrukeren skal legges inn i brukerkontoene. Sluttbrukeren kan for eksempel velge å registrere et telefonnummer, ytterligere informasjon om arbeidssted eller arbeidsstilling og fakturainformasjon.

Hvert medlem kan selv bestemme hvem som kan registrere seg som sluttbruker på vegne av brukeren. Sluttbrukeren erkjenner at brukerkontoer er personlige og skal kun brukes av sluttbrukeren selv. Dersom sluttbrukeren er kjent med at personopplysninger som gjelder sluttbrukeren selv er feilaktige og bør endres, skal sluttbrukeren kontakte OFV på firmapost@ofv.no. Sluttbrukeren skal oppbevare sitt brukernavn og passord på en trygg og konfidensiell måte. Dersom sluttbrukeren oppdager at en annen person kan ha fått kjennskap til sitt brukernavn eller passord, skal sluttbrukeren kontakt OFV og be om et nytt brukernavn eller passord. Når du ønsker å opprette en brukerkonto, vil din informasjon bli videresendt til en av våre databehandlere, se punkt 4 nedenfor. Dine personopplysninger deles kun med våre databehandlere i den grad det er nødvendig for oss å kunne tilby deg de avtalebestemte tjenestene.

Vi loggfører bruk av våre tjenester for alle innloggede brukere. Vi logger hvor mange aktive brukere en kunde har, og brukernes aktiviteter i våre tjenester. Dette gjør vi som en del av å oppfylle avtalen med kunden. Det er nødvendig å logge antall aktive brukere knyttet til lisensiering og pris for antall brukere, samt for å avdekke hvilke deler av produktet kunden faktisk bruker, for å optimalisere produktene.

3.2 Support

Brukerens sluttbruker kan kontakte OFV på forskjellig vis for å be om support til bruk av brukerkontoen eller for annen informasjon og henvendelser. Slik support vil vanligvis innebære at OFV behandler sluttbrukerens navn, mobilnummer, epostadresse og hvilket medlem sluttbrukeren er tilknyttet (typisk sluttbrukerens arbeidsgiver). Enhver annen relevant personopplysning som sluttbrukeren velger å informere OFV om, kan loggføres og lagres som en del av oppfyllelsen av avtalen mellom OFV og brukeren. Dersom du velger å kontakte OFV uten et allerede eksisterende kontraktsforhold med OFV, anses din aktive og frivillige bruk av kontaktskjema, epost eller telefon for å kontakte OFV som et samtykke til at OFV kan behandle disse personopplysningene i den grad det er nødvendig for å vurdere din henvendelse. I disse tilfellene kan du når som helst kontakte OFV på firmapost@ofv.no for å kreve at vi sletter alle personopplysninger relatert til deg, dersom du ønsker det.

3.3 Nyhetsbrev

Personer som ønsker det, kan melde seg på til å motta eposter med nyhetsbrev og markedsføring fra OFV. Dette innebærer registrering og behandling av mottakerens navn og epostadresse. Når en person aktivt melder seg på til å motta slike nyhetsbrev, anses det som et uttrykkelig og aktivt gitt samtykke for den behandlingen som er nødvendig. Denne kommunikasjonen gjøres med hjelp av vår databehandler Advania. For mer informasjon om våre leverandører, se punkt 4 nedenfor.

3.4 Bruk av våre nettsteder

Når du bruker våre nettsider, kan vi samle inn personopplysninger om deg med det formål å optimalisere din brukeropplevelse, forbedre nettsidenes ytelse, forsterke nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk av våre tjenester samt samle statistikk. For disse formål anonymiseres dataen i størst mulig grad. Likevel kan det samles inn opplysninger som kan anses som personopplysninger: IP adresse, MAC adresse, nettleser informasjon og/eller geografiske lokasjonsdata.

OFV har en berettiget interesse av å behandle vår egen, samt dine data, sikkert og konfidensielt, for det formål å optimalisere nettstedenes sikkerhet og hindre misbruk. Dette sikkerhetsformålet skal redusere risikoen for misbruk av tjenestene OFV tilbyr. Vi har vurdert konsekvensene for dine personvernrettigheter som en bruker av våre tjenester og vårt behov og forpliktelse etter GDPR til å bevare sikkerheten i våre systemer, og konkludert med at vi har en legitim interesse i å behandle personopplysninger hvis og når det er nødvendig for å sikre sikkerheten på våre nettsted og dermed hindre misbruk. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for likt sikkerhetsformål med grunnlag i dette behandlingsgrunnlaget, vennligst kontakt oss på firmapost@ofv.no. For mer informasjon om våre nettsteders optimaliseringsprosess og hvordan skru av informasjonskapsler (cookies) for å minimere hvilke personopplysninger som blir behandlet, vennligst se punkt 7 av denne Personvernerklæringen. For mer informasjon om vårt engasjement til sikkerhet, se punkt 6 i denne Personvernerklæringen.

3.5 OFVs innsamling av statistikk og publisering av rapporter

I forbindelse med vår alminnelige virksomhet, får vi tilsendt og samler inn statistikk og annen data om alle motorkjøretøy i Norge. Enkelte av disse dataene kan være opplysninger som kan identifisere en fysisk person, for eksempel kan data bestå av bilskiltnummer, kjønn, alder , personnavn, bostedsadresse på eier eller registrert bruker av kjøretøy. I tillegg vil OFV behandle informasjon om pant (heftelser) i kjøretøy, som i en del tilfeller vil utgjøre personopplysninger.

Vår behandling er fokusert på kjøretøy, og vi innhenter f.eks. ikke telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse i denne databasen. Vi mottar data om kjøretøy som er registrert på juridiske personer (selskap, f.eks. enkeltpersonsforetak). Slike data vil samles inn, lagres i og sammenstilles med andre data i vår database OFV Statistikk, og vår database kan gi grunnlag for at det publiseres rapporter om kjøretøydata eller at gis tilgang til de som abonnerer på våre tjenester.

OFVs statistikk inkluderer selskapsinformasjon om enkeltpersonforetak. Informasjon om enkeltpersonforetak vil i de fleste tilfeller utgjøre personopplysninger, fordi informasjonen kan knyttes til den fysiske enkeltpersonen som eier enkeltpersonforetaket. Typene personopplysninger vi behandler knyttet til enkeltpersonforetak er de samme som nevnt over.

Vårt behandlingsgrunnlag for slike behandlinger er berettiget interesse. Vår interesse for slik behandling er for å kunne tilby statistikk om kjøretøy i Norge til aktører som Statistisk Sentralbyrå (SSB), forskere, media, forsikringsselskaper, banker og medlemsorganisasjoner som arbeider med veitrafikkens rammebetingelser for å sørge for gode faktagrunnlag om kjøretøy og sikkerhet på veiene.

3.6 Rettslige forpliktelser

I visse tilfeller kan vi være rettslig forpliktet til å behandle dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med regnskapsføring og bokføringsplikter, eller vi kan behandle personopplysninger som en del av en pågående rettslig tvist. I slike tilfeller, vil behandlingen være begrenset til det som er strengt tatt nødvendig for å overholde gjeldende medlemsstats nasjonale rett.

4. Våre databehandlere

For å hjelpe oss med vår behandling av personopplysninger, bruker vi databehandlere.

Følgende er de mest sentrale databehandlerne som behandler personopplysninger for OFV:

  • Intility AS, org.nr 981 967 070, Schweigaards gate 39, 0191 Oslo
  • Cloudberries AS, org.nr 921 957 319, Arbins gate 2, 0253 Oslo
  • Control Plus, org.nr 993 738 077 MVA, Fyrstikkalléen 3A • 0661 Oslo
  • DBI IT, Org.nr 3639 1863, Kvæsthusgade 5F, DK-1251 København K

Vi har risikovurdert og inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere i henhold til GDPR. For mer informasjon om våre databehandlere, vennligst disse ta kontakt med oss som angitt nederst i punkt 8.

5. Dine Rettigheter

Som en bruker av våre nettsted og systemer og i den grad vi behandler personopplysninger om deg som beskrevet i punkt 3, har du rettigheter relatert til dine personopplysninger i henhold til GDPR.

5.1 Samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt oss på firmapost@ofv.no. For å trekke tilbake samtykket til nyhetsbrev og markedsføring via epost, kan du også følge linken nederst i eposten du mottar fra oss. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke påvirker det ikke lovligheten av behandling som fant sted før samtykke ble trukket tilbake.

5.2 Andre rettigheter

Som bruker av våre nettsteder har du rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 15, retting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 16, sletting av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 17 eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger iht. GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i artikkel 20 er oppfylt har du også rett til dataportabilitet.

Dersom du mener at OFVs behandling av dine personopplysninger ikke følger kravene i relevant personvernlovgivning, har du rett til å sende en offisiell klage til Datatilsynet.

5.3 Sletting av personopplysninger

Vi har etablert interne rutiner for sletting av personopplysninger som en del av vår internkontroll. Dersom du slutter å benytte deg av våre tjenester, for eksempel ved å slette din konto eller ved å fjerne deg fra mottakerlisten for nyhetsbrev, vil vi slette eller anonymisere dine personopplysninger så raskt som mulig og senest innen 12 måneder, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å oppbevare det i lenger tid.

5.4 Rett til å protestere

Du kan som den registrerte ha rett til å protestere (innsigelsesrett) mot OFVs behandlinger av dine personopplysninger på vilkårene i GDPR artikkel 21.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i berettiget interesse i vår database OFV Statistikk, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger om deg. Hvis du ønsker å protestere mot at OFV behandler personopplysninger om deg, ber vi deg fylle ut et webskjemaet, Innsigelse på behandlede persondata i OFV Statistikk som du finner nederst på denne siden. Når du fyller ut dette webskjemaet, vil OFV først sjekke at du er den du utgir deg for, og så anonymisere opplysningene som handler om deg slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. Vi vil svare deg på din protest senest i løpet av 30 dager etter at du har sendt inn din innsigelse til oss.

6. Sikkerhet

Vi har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at vår behandling av data er sikker, enten det gjelder personopplysninger eller ikke.

Våre organisatoriske tiltak består av etablert internkontrolldokumentasjon samt instrukser og rutiner som all personell som er autorisert til å behandle personopplysninger på våre vegne må gjøre seg kjent med og følge. Vi har også inngått databehandleravtaler i henhold til GDPR med alle våre underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. I tillegg krever vi at våre underleverandører innfører egnede tekniske og organisatorisk sikkerhetstiltak, som for eksempel å kun sende data i kryptert format.

Våre tekniske sikkerhetstiltak, som for eksempel pseudoanonymisering, anonymisering og kryptering, alt ettersom hva som er relevant, hjelper oss å holde våre data trygge og sikre. Vi har også innført tiltak for å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet av våre behandlingssystemer. Disse systemene og tjenestene blir testet og analysert regelmessig for å vurdere hvor effektive våre innførte sikkerhetstiltak er.

7. Informasjonskapsler (Cookies)

En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon sendt av en webserver til en nettleser, som gjør det mulig for serveren å samle informasjon tilbake fra nettleseren.

7.1 Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler med flere formål:

Av tekniske årsaker for å sikre funksjonaliteten av våre nettsteder. For eksempel, for å registrere om du er pålogget i vårt system eller ikke. Dersom du godtar bruken av informasjonskapsler, kan du også godta at datamaskinen husker dine påloggingsdetaljer. For å føre statistikk, se hvor mange brukere vi har og hvilke deler av nettstedene de besøker. Vi samler inn informasjon som geografisk lokasjon, type nettleser osv. for å tilpasse våre nettsteder for å gi brukerne en mer personifisert brukeropplevelse.

Det er mulig å skru av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren. For mer informasjon, vennligst se: nettvett.no/slik-administrerer-du-informasjonskapsler/

8. Kontaktinformasjon

Dersom du har anmodninger om dine personopplysninger eller andre henvendelser som gjelder denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss ved å sende en epost til følgende adresse: firmapost@ofv.no


Personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. mai 2024

Tidligere revisjoner av personvernerklæringen:
26. oktober 2018
16. mai 2022


Innsigelse på behandlede persondata i OFV Statistikk