Baklengs inn i fremtiden

Fylkesmann Anne Enger i Østfold ønsker å stanse det videre utredningsarbeidet om kryssing av Oslofjorden, og går mot en bro- eller tunnelløsning mellom Moss og Horten. OFV mener det er å gå baklengs inn i fremtiden.

11.mars 2015

Engers anbefaling ble referert i Aftenposten 3. mars, og er hentet fra høringsuttalelsen til Statens vegvesens utredning om fremtidig kryssing av Oslofjorden. På den andre siden av fjorden, i Vestfold, går fylkesmann Erling Lae i motsatt retning. Han anbefaler bro eller tunnel mellom de to byene. Lae ser framover, og sier at en «fast forbindelse Horten-Moss vil gi en veldig spennende utvikling for denne regionen, med positiv vekst. Den vil også knytte Vestfold, Telemark og deler av Buskerud nærmere kontinentet».  

Nasjonale behov først 

– Så presist, enkelt og godt kan det sies. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener at nasjonale og kontinentale behov må komme i første rekke når det gjelder utbygging av hovedveinettet i Norge, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Fremtidig kryssing av Oslofjorden handler nettopp om det: Å knytte hovedveinettet sammen og forme det for å møte fremtidens behov. – Derfor er det viktig å forsere arbeidet, slik at ikke videre planlegging og gjennomføring stanses av lokale innvendinger og hindringer.

Statlig regulering 

Regjeringen har gjort det klart at den vil benytte statlig styring når det er nødvendig. Det ble presisert da Høyre og FrP la fram sin politiske plattform. Der skriver regjeringen at den vil «øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning». – Nå kan samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vise at han mener alvor. Han bør ha en plan klar for dette i forhold til kryssing av Oslofjorden - dersom lokale hindringer blir stående i veien for nasjonale hensyn. Alternativet er nye, langvarige runder som hindrer et konstruktivt arbeid til beste for regionen og nasjonen, sier Thorsen.

Effektiv og pålitelig hovedvei 

OFV mener at utredningen som er lagt fram bringer et fremtidsrettet og spennende forslag til løsning for ny Oslofjordkryssing. Og det beste alternativet, i regional og nasjonal sammenheng, vil være en broløsning mellom Moss og Horten. – Forslaget åpner for en løsning som kan ivareta behovet for en sikker, effektiv og pålitelig hovedvei. OFV er også overbevist om at man parallelt med dette kan ivareta miljømessige behov og utfordringer på en god måte, mener Thorsen.

Investering i fremtiden 

Kryssing av Oslofjorden med et broalternativ mellom Moss og Horten innebærer at E6 og E18 - på sikt også E134 og E39 – knyttes sammen og bidrar til et moderne hovedveinett på linje med sammenlignbare land. Det er også et uttalt mål for regjeringen. – Kryssing av Oslofjorden med bro mellom Moss og Horten vil være en investering i framtiden og en god samfunnsøkonomisk løsning – med et nasjonalt perspektiv godt ivaretatt, sier Øyvind Solberg Thorsen.    

Se OFVs høringsuttalelse om kryssing av Oslofjorden.


Aktuelle saker