– I hovedsak et godt budsjett

– Veiene blir bedre, og det er gledelig at regjeringen ytterligere styrker satsingen på vei. Forslaget til statsbudsjett burde likevel gitt enda større oppfyllingsgrad av NTP på riksveiinvesteringer, standardkrav til veinettet og prioritert en langt sterkere satsing på midtdeler.

10.jul. 2015

Det sier Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en kommentar til forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram i dag. – Samlet sett er dette et sterkt budsjett for veipolitikken, og understreker at regjeringen jobber hardt for å nå sine veipolitiske mål. Vi ser samtidig at det er et godt stykke vei å gå før målene er nådd og oppgavene utført.  

Gledelig: Forfallet stanses OFV peker på at det framlagte forsalget til statsbudsjett legger opp til at veksten i forfallet stanses i 2015, og vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2016. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet på riksveiene er foreslått økt med 5,5 prosent fra saldert budsjett 2015. Til vedlikeholdstiltak er det satt av 3,26 milliarder kroner, en økning på 9,5 prosent. I tillegg kommer 2,1 milliarder kroner fra investeringsbudsjettet til fornyingstiltak. Til sammen betyr det at vedlikeholdsetterslepet blir redusert i 2016. – Det er svært positivt, og viser at ministeren er mer opptatt av de viktige utfordringene i sektoren, enn å klippe snorer, sier Solberg Thorsen.

Fylkesveiene får økte bevilgninger Fylkesveiene får vekst i statsbudsjettet også i 2016. Totalt 2 297 millioner kroner er satt av til fylkesveier inkludert skredsikring, rentekompensasjonsordning og tilskudd til tuneller. Dette er positive tiltak som vil bidra til at standarden på fylkesveiene bedres, dersom fylkeskommunene ikke bruker midlene til andre formål. Mesteparten av midlene er rammetilskudd som fylkeskommunene kan disponere fritt, og ikke alle fylker prioriterer veinettet like høyt. – At bevilgningene øker er bra, og det vil sannsynligvis bidra til at standarden på fylkesveiene bedres, sier Solberg Thorsen.

Ønsker mer til trafikksikkerhet Samtidig etterlyser OFV blant annet en enda sterkere satsing på riksveiinvesteringer, mer penger til asfaltering og utbedring av veidekker, at regjeringen står ved sitt løfte om innføring av minstestandarder for riks- og fylkesveier – og økt satsing på trafikksikkerhet gjennom blant annet en langt kraftigere prioritering av midtdeler og gul midtstripe.

For spørsmål om OFVs kommentarer til statsbudsjettet: Kontakt Øyvind Solberg Thorsen på telefon 959 26 018.

Dette er OFVs hovedkommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett: 

Riksveiene: 

For lave investeringer og for lav oppfyllingsgrad av NTP 

Selv med en kraftig økning av bevilgningene til investeringer på riksveinettet, er det ikke nok verken til å oppfylle NTP eller å sørge for at flere riksveier får gul midtstripe. Oppfyllingsgrad av NTP er på 66,9 prosent etter tre år, altså godt under 75 prosent som det skulle vært. Bevilgningene til riksveiinvesteringer, post 30, er på 14 878 millioner kroner. I tillegg kommer midler satt av til særskilte prosjekter og til det nye veiselskapet. En betydelig del av investeringsmidlene vil ikke bli brukt til nye veiprosjekter, men til fornying av eksisterende vei. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert, men også at det kan bli vanskelig å oppfylle NTP etter fire år. Erfaringer fra tidligere NTP-perioder har vist at det sjelden er mulig å ta igjen et bevilgningsgap senere i fireårsperioden. OFV mener at det er viktig at investeringsprogrammet blir gjennomført minst 100 prosent i løpet av nåværende NTP-periode, og vil derfor anbefale en økning av bevilgningene til riksveiinvesteringer i 2016.

Etterlyser større satsing på veidekker og trafikksikkerhet Satsingen gir i 2016 nye vegdekke på om lag 1 400 kilometer riksvei. Andelen med tilfredsstillende dekkestandarder blir med dette om lag den samme som i dag. Her burde vi sett en bedring. 1. januar 2014 var 1700 km riksveier for smale til å få gul midtstripe. To år etter vil det fortsatt være 1600 km riksvei som mangler midtstripe. Regjeringens målsetting for 2016 er at 23 km riksvei får gul stripe, noe som utgjør under 1,5 prosent av behovet. Det er ikke godt nok. Ved utgangen av 2015 vil det være 300 km to- eller trefeltsveier med midtrekkverk i Norge. Det samlede behovet er om lag 1450 km i henhold til Vegnormalene. Neste års bevilgninger rekker bare til en økning på 32 km, altså kun 2,8 prosent av resterende behovet. Det vil bli åpnet 16 km ny firefeltsvei i 2016. Det betyr at vi i løpet av neste år vil redusere behovet for firefeltsvei med 2,7 prosent. Ikke særlig ambisiøst. OFV venter i spenning på regjeringens lovede motorveiplan for Norge. Det etableres om lag 250 km forsterket midtoppmerking på riksveiene. Det er bra, men ikke en fullgod erstatning for midtrekkverk. Konklusjonen er at det har skjedd svært lite i forhold til breddeutvidelse og midtrekkverk i 2015. OFV stiller derfor spørsmålstegn ved om det er mulig å nå målsetningene for 2016. Satsingen burde vært mye større, og vi er bekymret over manglende gjennomføringskraft når det gjelder midtrekkverk og breddeutvidelse på veiene.

Savner minstestandarder Regjeringen sier i regjeringsplattformen at den vil: «Utarbeide og ta i bruk konkrete mål for hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder.» Budsjettet for 2016 sier ingen ting om dette. Etter OFVs mening burde det vært en høyt prioritert sak, fordi alle trafikanter over hele landet har krav på like god veistandard.

Varsler uavhengig veitilsyn i 2016 Det er svært positivt at regjeringen varsler at Vegtilsynet i løpet av neste år skal etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Det betyr at Vegtilsynet blir helt uavhengig av Statens vegvesen, noe OFV og våre medlemsorganisasjoner har ønsket fra første dag. Vegtilsynet skal fortsatt ha en begrenset tilsynsmyndighet, og OFV vil påpeke behovet for at Vegtilsynet blir tildelt ansvar for fylkesveiene i tillegg til riksveiene så snart som mulig.

Nasjonal Transportplan som strategisk verktøy OFV er svært positiv til at regjeringen vil at prioriteringer i neste NTP i større grad enn i dag skal gjøres ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. OFV mener at det kan finnes andre beslutningskriterier enn samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men at alle avvik fra prinsippet om å prioritere ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet må begrunnes.

Reduksjon i bompenger Vi mener det er positivt at regjeringen innfører rentekompensasjonsordning for bompenger. Det vil kunne gjøre det mulig å redusere bompengesatsene i nye veiprosjekter.


Aktuelle saker