Mangler regjeringens veipolitiske fotavtrykk

EU har nå en midtveisgjennomgang av sin Hvitbok for transport. Regjeringen fokuserer i sine innspill spesielt på miljø, klima og sjøfart, men svinger nærmest utenom vei- og veipolitikken.

31.aug. 2015

Miljø står sentralt i EUs transportpolitikk, og Norge har avgitt innspill. Her bygger NCC Sveriges første miljøklassifiserte veibroer ved E4 i Rotebro. Foto: Erik Mårtensson/NCC

Hvitboken for transport (se faktasak under) ble lagt fram i 2011, og i forbindelse med midtveisgjennomgangen nå i 2015, oversendte regjeringen rett før sommeren sine innspill og synspunkter. EU har lagt opp til en omfattende transportpolitikk for de kommende tiårene, og et bredt samarbeid med Norge på mange områder.

Prisverdig om ITS Regjeringen har i sine innspill lagt hovedvekt på miljø- og klimaaspektet, og shipping og sjøfart, men nærmest valgt å stille seg på utsiden når det gjelder vei- og veipolitikk i denne omgang. Dette til tross for at vei og veibygging både har en fremtredende plass i regjeringens politiske plattform og praktiske politikk.

– Vi er overrasket over at posisjonene preges av at Norge ikke går dypt nok inn i problemstillingene knyttet til vei og veitransport, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), i en artikkel i magasinet Våre veger. OFV mener for øvrig at det er prisverdig at regjeringen støtter betydningen av og økt satsing på Intelligente transportsystemer, ITS, samtidig som betydningen av å integrere vei som en del av den økonomiske politikken, burde ha vært tydelig i innspillene.

Les hele artikkelen i Våre Veger.

Fakta: EUs hvitbok for transport

  • EUs Hvitbok for transport ble lagt fram av EU-kommisjonen i 2011, og skal være et slags veikart med styringssignaler for EUs transportpolitikk i de kommende tiår fram mot 2050.
  • Målet for dette tiåret var å opprette et enhetlig europeisk transportområde ved å fjerne barrierer mellom transportformene og de ulike nasjonale systemene.
  • Ulike klima- og miljøpolitiske tiltak står sentralt.
  • Hvitboken inneholder 40 konkrete tiltak over flere tiår for å bygge et konkurransedyktig og effektivt transportsystem. Det skal bidra til økt mobilitet, fjerne flaskehalser og skape vekst og arbeidsplasser i Europa.
  • Et sentralt miljømål for strategien er å redusere Europas avhengighet av importert olje, og kutte CO2-utslipp med 60 prosent innen 2050. 

Aktuelle saker