Ny NTP kan gi solid samferdselsløft

Samferdselsdepartementet har med sine retningslinjer for planarbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) gitt transportetatene klar beskjed: Legg til rette for tidenes mest offensive NTP.

24.juni 2015

God fremkommelighet er kjernen i et effektivt transportsystem, ikke minst i bytrafikken. Foto: Samferdselsdepartementet/Olav Heggø

NTP er hovedverktøyet for langsiktig prioritering og satsing innen samferdselssektoren, og det er transportetatene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS, som skal ta NTP-arbeidet videre. 1. mars 2016 skal plandokumentet være ferdig, og Samferdselsdepartementet skal legge fram sin stortingsmelding om NTP for perioden 2018-2029 senest i løpet av første halvår 2017.

Riktig retning Transportetatene er ferdig med analyse og strategifasen i NTP-arbeidet. Nå er det Samferdselsdepartementets retningslinjer som skal legges til grunn i det videre planarbeidet. - Vi har vært kritisk til deler av arbeidet i analyse- og strategidokumentene fra transportetatene, og etterlyst manglende kunnskap om blant annet næringstransport i byområder. Departementets nye retningslinjer bidrar til å trekke arbeidet i riktig retning. Nå ser vi frem til at dette følges opp av transportetatene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en artikkel i magasinet Våre veger.

Departementets retningslinjer vektlegger flere satsingsområder som OFV lenge har løftet fram i arbeidet for et moderne og effektivt transportsystem: lange prosjekter og perspektiver, økt prioritering av vedlikehold, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en egen motorveiplan og økt satsing på IKT i transportsektoren.

Også økt satsing på ITS, Intelligente Transportsystemer, prioriteres i retningslinjene. - Moderne ITS-løsninger kan gi raskere, sikrere og bedre trafikkflyt og store besparelser for næringsliv og samfunn. Erfaringer viser at den samfunnsmessige nytten av ITS i veitrafikken er langt større enn investeringene, sier Solberg Thorsen.

Les hele artikkelen i Våre veger.


Aktuelle saker