Endringer i Veglova, lavutslippssoner for biler og Grønn konkurransekraft

Regjeringen har sendt ut tre høringer som omhandler samme tema. OFV reagerer på at de sendes ut på kort tid uten at virkningene drøftes i sammenheng, og har påpekt dette i sine høringsuttalelser.

21.des. 2016

Foto: OFV/Bo André Bergan

Høringene omhandler endringer i Veglova og Vegtrafikkloven, forslag om lavutslippssoner for biler og om rapporten Grønn konkurransekraft.

Dynamisk veiprising 

I forhold til grønn konkurransekraft, legger OFV vekt på at også i et lavutslippssamfunn må mobiliteten forbedres, og etterlyser utredning av dynamisk (elektronisk) veiprising som også kan omfatte persontransport. Et slikt veiprisingssystem er det beste og kanskje eneste virkemiddelet som sikrer gjennomføring av prinsippet om at den som forurenser skal betale.

Dette resonnementet knyttes også opp mot høringsuttalelsen som omhandler forskrift om lavutslippssoner for biler.  OFV mener at et nasjonalt veiprisingssystem vil være den beste ordningen som løser de utfordringene som er skissert i høringsnotatene fra departementet.

Risikerer avgifts-lappeteppe 

Sett i sammenheng, reagerer OFV på at tre høringer som omtaler samme tema, sendes ut på kort tid uten at virkningene av disse drøftes i sammenheng. OFV vil advare mot at det som en følge av dette utvikler seg et lappeteppe av avgiftsordninger for lavutslippssoner, miljødifferensierte satser i bomringene og fortsatt bruk bompenger som finansieringskilde for vei- og kollektivprosjekter, uten at disse tiltakene vurderes samlet. OFV mener strakstiltak og permanente tiltak sammenblandes i de ulike høringene.


Aktuelle saker