Grønne skatter og veifinansiering på frokostmenyen

Tross tunge, kompliserte temaer som grønn skattekommisjon, bilavgifter, og investering i vei, benket over et førtitalls personer seg til OFVs frokostmøte tidlig tirsdag morgen.

16.feb. 2016

Fra venstre: Stortingspolitiker Irene Johansen (A), direktør Øystein Børmer, professor Lars-Erik Borge og Høyres Svein Flåtten i samtale på OFVs frokostmøte.

Professor Lars-Erik Borge gjennomgikk grønn skattekommisjons konklusjoner og forslag til fremtidige bilavgifter. Noe av det kommisjonen har landet på, er høyere avgifter på bruk av vei, og noe redusert Co2-komponent i engangsavgiften. Forslaget er at økningen på 12-17 milliarder kroner, skal motsvares av lavere avgifter på kjøp – støtte til kollektivtransport eller lettelser i inntektsskatten.

Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring, tok for seg finansiering av veiprosjekter og budsjettering. Børmer ledet utvalget som har vurdert flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Utvalgets formål var å gi tilrådinger som skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for statlige prioriteringer og fremme en effektiv bruk av offentlige midler. Børmer viste til et kjernespørsmål i arbeidet, når man skal se på skillet mellom drift og investeringer: Bør investeringer gis fortrinn framfor drift?

– Ingen prosjekter stanset av manglende finansiering 

– Vi finner ingen grunn til å gi investeringer et fortrinn framfor drift, og det er ingen ting som tyder på at investeringsnivået er lavt. Bevilgninger til investering bør fortsette som nå, sa Børmer, som samtidig etterlyste større bevissthet om drift og vedlikehold. Børmer fortalte også at utvalget ikke har funnet eksempler på at et prosjekt ikke er hindret i rasjonell framdrift som følge av uteblitt finansiering. – Men det vi finner, er langvarige, fragmenterte og politiserte planprosesser og oppstykking i mindre parseller for å tilpasse forventede rammer. Og det er her fremdriftsproblemet ligger, sa han.

– Tydeliggjøre flerårige konsekvenser 

Utvalget har i sine tilrådinger blant annet gått inn for at Statsbudsjettet foreslås og vedtas som hovedregel for ett år av gangen, men likevel med betydelige bindinger. Utvalget mener videre at det ikke bør innføres ytterligere bindinger i form av flerårige budsjettvedtak. – Det bør også legges mer vekt på formidling av samfunnsøkonomiske analyser, og flerårige konsekvenser av enkeltvedtak bør tydeliggjøres, sa Børmer blant annet i sin oppsummering.

Nye Veier – nye resultater? 

Stortingspolitikerne Svein Flåtten fra Høyre og Arbeiderpartiets og Irene Johansen var bedt om å kommentere innledningene. Flåtten minnet blant annet om at vi har en hovedplan, Nasjonal Transportplan. Han viste også til regjeringens etablering av selskapet Nye Veier AS, og er spent på hvordan selskapet vil i bidra i videre gjennomføring av viktige veiprosjekter. Halvt spøkefullt stilte han også spørsmål om det kunne være en idé å la Finanskomiteen behandle NTP for å sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Prioriteringsutfordringer 

Irene Johansen sa at hennes parti, i forhold til bilavgiftene, at man blant annet ønsker å videreføre omlegging fra vekt og effekt til utslipp, og at det er viktig å endre holdninger samtidig som man opprettholder statens inntekter. Videre ønsker Arbeiderpartiet sammenhengende og forutsigbar utbygging. – Vi ser utvalgets poeng med prioritering, og at dagens system gir utfordringer i forhold til lokale ønsker og prioriteringer. Og vi må gjøre NTP til det den er – en nasjonal plan. Kanskje må det være slik at dersom vi for eksempel prioriterer et stort viktig prosjekt, så må et annet vente, sa hun. Begge var enige om at avgiftsomlegginger må være provenynøytrale og var positive til veiprising dersom personvernhensyn kunne ivaretas.

Professor Lars-Erik Borge fra Grønn skattekommisjon
Direktør Øystein Børmer fra Direktoratet for økonomistyring
Mange møtte opp på OFVs frokostmøte for å høre om grønn skattekommisjon, bilavgifter, og investering i vei.

Aktuelle saker