– Grønt veiskifte i gang

Sentrumspartiene, med Venstre i front, gikk hardt ut mot regjeringens forslag til statsbudsjett for mangel på grønn profil. OFV mener det grønne skiftet er godt i gang, og ser fortsettelsen av en endret kurs.

31.okt. 2016

Foto: OFV/Bo André Bergan

– I alle fall når det gjelder regjeringens bil- og veipolitikk, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV, og viser til at klimamålene sannsynligvis nås om ikke alt for lenge.   

– Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september ble 88 g/km. Det er 12 g/km lavere enn i september 2015, takket være blant annet avgiftssystemet og et mye større tilbud av lavutslippsbiler, sier Yrvin. OFV er tydelig på at elbilen fortsatt må støttes gjennom avgiftsfritak og andre goder. På sikt mener organisasjonen at også eiere av elbiler må betale for de marginale kostnadene ut fra prinsippet om at forurenser skal betale. – Endringer av elbilgodene bør tas gradvis, og ikke slik regjeringen åpner for, med en gang. Så her får regjeringen et lite minus i det grønne regnskapet, sier hun.

Forurenser betaler 

OFV mener det grønne skiftet understrekes ved at regjeringen har foreslått en omlegging av bilavgiftene fra kjøp til bruk. Veibruksavgiften for autodiesel og bensin øker med henholdsvis 35 og 15 øre, men kompenseres ved redusert årsavgift, økt satsing på reisefradrag, reduserte bompenger utenfor byene, og økt avskrivningssats. – Omleggingen vil føre til at vi kommer nærmere prinsippet om at forurenser betaler. Det er et viktig skritt mot vårt mål om dynamisk veiprising, sier Yrvin, som understreker at OFV i det videre arbeidet vil understreke at det må komme på plass en utredning om nettopp dynamisk veiprising.

Bilpark i endring 

Bilsalget viser en rask og tydelig dreining i retning av en stadig mer klimavennlig bilpark på norske veier, ved at det selges stadig flere lav- og nullutslippsbiler. Likevel er dette bare en dråpe i havet hvis man ikke klarer å øke utskiftingstakten på den eksisterende personbilparken på rundt 2,6 millioner biler. Bare om lag 3 prosent er lav- og nullutslippsbiler. Gjennomsnittsalderen på norske personbiler er ca. 10,5 år, og regjeringen skal nå utrede en ordning hvor vrakpanten differensieres i forhold til om man kjøper en mer miljøvennlig bil eller ikke. – Vi har arbeidet for økt vrakpant, så her vil blir vårt ønske oppfylt, sier Yrvin. 

Miljøvennlig veibygging 

Viktig er det også at veibyggingen er en del av det grønne skiftet. Det nye, regjeringsetablerte veiselskapet Nye veier AS, legger tydelig opp til økt effektivitet gjennom prosjektene i sin portefølje. Det skal bygges rettere veistrekninger med mindre stigninger og svinger når det er mulig. Prosjektene i porteføljen er store hovedveiprosjekter som skal møte morgensdagens krav. – Slik veibygging gir ikke bare økt effektivitet, men også lavere CO2-utslipp. Det viser blant annet Sintef-rapporten «Miljøgevinst av bedre veier» fra 2007, sier Yrvin. Dersom en smal og svingete tofelts vei erstattes med en moderne tofelts vei, vil utslippene av nitrogenoksider (NOx) minke med 67 prosent. Utslippet av karbonmonoksid (CO) reduseres med hele 67 prosent, mens utslippet av karbondioksid (CO2) går ned med 11 prosent, viser tall lagt fram av Sintef-forskerne Tore Knudsen og Borge Bang. Når det gjelder foreslått økning i prisen på anleggsdiesel, er det på kort sikt beklagelig fordi det gir en økt kostnad og dermed større belastning. – På lenger sikt kan det allikevel føre til en elektrifisering også av denne sektoren, håper OFV.

Les hva OFV mener om forslag til statsbudsjett for 2017.


Aktuelle saker