OFV ønsker veiforlik

– Et bredt politisk forankret veiforlik vil bidra til stabilitet og forutsigbarhet i veipolitikken, uavhengig av hvilken regjering vi har, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

02.feb. 2016

Det er Aftenposten som tirsdag omtaler at OFV ønsker et bredt forankret veiforlik, og at det kan bidra til å sikre at viktige veier blir bygget. Solberg Thorsen viser til at et stortingsforlik innebærer at partiene blir enige om løsninger på de største sakene, ikke at et flertall vinner frem. På spørsmål om hva som vil være forskjellen på et veiforlik, statsbudsjetter og Nasjonal transportplan, viser OFV til at den politiske historien har vist at det er lettere å nedprioritere samferdselsinvesteringer enn andre politikkområder. – Og det selv om dette er investeringer for fremtiden, for kommende generasjoner og for konkurransekraft. Dagens system, slik det fungerer, gir ingen garantier eller sikkerhet i en sterkere prioriteringssituasjon, sier Thorsen til avisen.

Lang varighet – bred forankring 

OFV mener at et veiforlik ideelt sett bør ha lang varighet, omtrent som barnehageforliket eller klimaforliket. Det er ikke feil om forliket står ved lag helt til de store samferdselsoppgavene er løst og klimamålsettingene er nådd. I det minste bør forliket vare ut neste NTP-periode. – Hvilke budsjettmessige konsekvenser skal et slikt forlik få?

– Partiene bør forplikte seg til å holde veibudsjettene minst på samme nivå som i dag, helst øke budsjettene i takt med økningen de siste årene, både for å møte behovene for investeringer i sektoren, men ikke minst for å sikre at veinettet ikke forfaller, sier Solberg Thorsen. – De budsjettmessige konsekvensene vil være at alle forplikter seg til å sørge for tilstrekkelige bevilgninger til vei også i framtiden. – Hvorfor kommer OFV med utspillet om et veiforlik nå?

– Fordi vi skal inn i en NTP-prosess hvor vi vil se partiene bryne seg på hverandre. Vi ønsker at de skal finne løsninger på hovedutfordringene i veipolitikken samlet sett. Det er en fin anledning å starte dette arbeidet nå.

Videreføre det positive 

OFV understreker at Norge er avhengige av langsiktige og stabile investeringer i infrastruktur, særlig i en tid med behov for omstilling og sterkere press i økonomien. Og slik premissene og dagens system fungerer, risikerer man fort at det blir kastet om på infrastruktursatsingen, avhengig av skiftende politiske flertall. – Det er fare for at den positive utviklingen i norsk veipolitikk plutselig kan stoppe opp. Regjeringen – og politikerne – kan gjennom et eget veiforlik sikre de store reformene et bredt flertall på Stortinget. Et forlik betyr også at regjeringen ikke må nøye seg med samarbeidspartiene Venstre og KrF, men også sikre et forlik med Arbeiderpartiet og venstresiden i norsk politikk, sier Solberg Thorsen.

Klima sentralt i forliket 

OFV mener det er viktig at et veiforlik sikrer hovedmålene i klimaforliket om å redusere utslippene. For bedre vei gir lavere klimautslipp, og derfor må det satses på å bygge klimavennlige veier. Og betydningen av å få skiftet ut bilparken til mindre forurensende biler må ikke undervurderes. – Transport er en av nøklene i klimakampen. Men kun om tiltakene bygger på realistiske løsninger som faktisk har en effekt, ikke på forslag og ideer som vil bety en forverring av framkommelighet til gods og mennesker i dette landet, sier Solberg Thorsen.

Debatt på Bil og veikonferansen 

Bytrafikk, og særlig næringstransportutfordringer i by, står sentralt i OFVs forslag til veiforlik. Diskusjon om et grønt veiforlik er også ett av hovedtemaene på Bil og veikonferansen 2016, som arrangeres i Oslo 5. april. Der blir det blant annet debatt med sentrale transportpolitikere på Stortinget. Se veikonferansen.no

Faksimile fra Aftenposten 02.02.2016

Les også saken i Våre veger.


Aktuelle saker