Fire års taktskifte i samferdselspolitikken

Med Høyre og Frp i førersetet, innebærer resultatet av stortingsvalget høyst sannsynlig fortsatt sterk satsing på vei- og samferdsel. En gjennomgang av regjeringens politiske plattform for 2013-2017, viser at den har levert i veipolitikken.

28.sep. 2017

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Det er fortsatt mye å ta tak i. Men når vi gjennomgår grunnlaget for veipolitikken slik den blå-blå regjeringen la opp til i sin politiske plattform fra 2013, så ser vi at det kom et tydelig taktskifte. Særlig på reformsiden, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin, og knytter dette blant annet opp mot tryggere finansiering, etableringen av Nye Veier AS, et uavhengig Vegtilsyn, og en offensiv NTP som viser vei fremover.

Lovet videre satsing 

– Gjennom hele valgkampen har regjeringspartiene gjentatt at den sterke satsingen på veipolitikken skal føres videre. Her har de ikke etterlatt noen tvil, så vi må forutsette at dette også gjøres gjeldende i praktisk politikk fra dag én, sier Yrvin i en artikkel i magasinet Våre veger. Og selv om det har vært en del diskusjoner mellom høyre- og venstresiden om hvem som har satset mest på samferdsel de siste ti årene, har FrP og Høyre levert finansielt på forrige NTP. Og dagens sterke veisatsing henger totalt sett sammen med både den forrige og den sittende regjeringens prioriteringer i samferdselssektoren. – Det er ingen tvil om at Ketil Solvik-Olsen er populær i sektoren. Han er genuint opptatt av samferdsel og har både en praktisk hånd på politikken og visjoner for fremtiden. Og han har vist at det er like viktig å stoppe forfallet som å investere i nye prosjekter, sier Karin Yrvin.

Regjeringsplattformen 2013-2017:  H/Frp-leveranser i veipolitikken

  • Har etablert et infrastrukturfond
  • Har startet arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur
  • Har lansert en bompengereform
  • Har i større grad lagt samfunnsøkonomisk lønnsomhet til grunn for valg av infrastrukturprosjekter
  • Igangsatt prøveprosjekter for å bedre samordningen i planleggingsprosessen
  • Et bevisst forhold til betydningen av nasjonal plan der det er behov
  • Økt fartsgrensen på noen trygge motorveistrekninger
  • Videreført rentekompensasjonsordningen
  • Etablert et uavhengig Vegtilsyn
  • Utarbeidet en nasjonal motorveiplan

Les hele artikkelen - og om OFVs innspill til neste regjeringsplattform.


Aktuelle saker