Mot valgthriller i veipolitikken

Blir det regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg, kan det bety kraftige kursendringer i veipolitikken. Satsing på fylkesveinettet, veiprising og Nye Veiers fremtid er noe av det spenningen knytter seg til. Les hva partiene vil prioritere i sine programmer.

28.feb. 2017

Foto:OFV/Bo A. Bergan

OFV har stilt Fremskrittspartiet (FrP), Høyre (H), Venstre (V), Arbeiderpartiet (A) og Senterpartiet (Sp) seks spørsmål om hvordan de vil satse i veipolitikken. Partiene jobber nå med å «spikre» programmene sine, og svarene de gir tar forbehold om endelige vedtak.  

Satser på vei 

Mye tyder likevel på at de er relativt samstemte på at videre veisatsing er påkrevet, og at fylkesveiene skal få et løft. Når det gjelder regjeringens prestisjeprosjekt, veiselskapet Nye Veier AS, så garanterer naturlig nok FrP og Høyre for veiselskapets fremtid også etter valget, og får med seg Venstre. Arbeiderpartiet sitter på gjerdet, mens Senterpartiet vil avvikle selskapet.

Veiprising? 

OFV har tatt til orde for utredning av veiprising også for persontransporten – ikke bare for tungtransport. FrP tydelige på at de ikke ønsker dette, H har ikke tatt stilling, A sier ja mens verken Sp eller V gir et entydig svar. – Vi har sett en gledelig satsing på veibygging og sterk prioritering av veipolitikken over flere år, og gjennom skiftende regjeringer. Nå er det viktig å holde trykket oppe og styrke satsingen. Investering i trygge, effektive veier er en investering i Norges fremtid, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin.

Dette er spørsmålene programkomitélederen i de fem partiene har svart på:

  1. I kommende stortingsperiode: Legger dere i partiprogrammet opp til å senke, opprettholde eller øke satsingen på vei?  
  2. Hva definerer ditt parti som en sikker og effektiv hovedvei (riksvei) – og i hvilken grad skal disse være på nivå med våre naboland?  
  3. Det er enorme forskjeller i kvaliteten på fylkesveinettet rundt om i landet. Dette utfordrer både sikkerhet og effektivitet, og gir et skjevt tjenestetilbud. Hvordan vil ditt parti arbeide for å ta igjen forfallsetterslepet og sikre lik kvalitet på fylkesveiene?  
  4. Det er ennå langt igjen til at vi når målet om null drepte i trafikken. Under både forrige og sittende regjering, har OFV understreket nødvendigheten av en langt sterkere satsing på både midtdeler og bruk av gul midtlinje. Hva vil ditt parti gjøre for å intensivere dette arbeidet?  
  5. Regjeringen utreder dynamisk veiprising for tungtransport, OFV ønsker en slik utredning også for bruk av persontransport. Veiprising er et viktig verktøy som kan sikre at den som forurenser betaler. Vil ditt parti gå inn for veiprising også for persontransporten?  
  6. Vil ditt parti i partiprogrammet gå inn for å opprettholde veiselskapet Nye Veier?

Artikkelen står i magasinet Våre veier. Her kan du lese saken og hva partiene svarer i sin helhet.


Aktuelle saker