Tunnelbrann fyrte opp bro-debatt

– Det har vært flere nesten-katastrofer i Oslofjordtunnelen. Dermed har debatten om en framtidsløsning for Oslofjordkryssingen blitt svært aktualisert nå i sluttbehandlingsfasen av NTP.

07.juni 2017

Foto: OFV

Det sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i etterkant av brannen i Oslofjordtunnelen i mai. Ulykken satte også fyr på debatten om framtidens løsning bør være et nytt tunnelløp i tillegg til det eksisterende – eller en bro-løsning via Håøya. Selv om bro-alternativet både er dyrere og vil ta mye lenger tid å få på plass.

Like raskt som faren var over – for denne gang – kom en ny debattrunde om hva som vil være riktig løsningen for framtidens kryssing av Oslofjorden mellom Drøbak og Hurum, sett i forhold til dagens løsning med Oslofjordtunnelen. Den drøyt sju kilometer lange tunnelen skaper stadig hodebry, farlige situasjoner og hyppige stengninger. Resultatet er engstelige veibrukere, økt press i trafikken på fergene mellom Horten og Moss, og store mengder tungtransport som må legge turen gjennom Oslo for å nå sine mål. 

Finne årsakene 

Mens Statens vegvesen i 2015 endte opp med å anbefale broløsning framfor et ekstra løp i Oslofjordtunnelen, legger den framlagte NTP opp til at det bygges et ekstra tunnelløp. OFV etterlyser en «time-out» før endelig avgjørelse tas.   – Situasjonen med flere branner, havarier og stengt tunnel tilsier at man må gå enda noen runder før beslutningen om hva som skal være framtidens løsning tas. Det er viktig å finne de virkelige forklaringene på hvorfor det ofte går galt i Oslofjordtunnelen, sier Solberg Thorsen. Han viser til at det er andre tunneler i Norge som er brattere, men hvor man ikke har stadige stengninger eller alvorlige hendelser, for eksempel i Møre og Romsdal. Og selv om noe av forklaringen kan være den store trafikkmengden, kan ikke det være hele forklaringen. – Vi er nødt til å finne ut hvorfor det er stadige branner og stans. Er det kjøretøyenes tekniske stand alene? Er det kombinasjonen av mange rundkjøringer og mye bremsing før tunnelene som skaper ekstra varmeutvikling hos enkelte tunge kjøretøy? Så må man vurdere hva som konkret kan gjøres for å hindre slike hendelser, og iverksette disse snarest, sier han.

Moss-Horten viktigst 

I en høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden i 2015, la OFV vekt på at det mest hensiktsmessige vil være et nytt tunnelløp som alternativ til bro. Dette fordi et ekstra løp ivaretar sikkerheten, er billigere og kan realiseres raskere. I tillegg ivaretas landskapshensyn på en bedre måte. Men OFV tok et viktig forbehold – nemlig at kryssingen Moss-Horten må på plass. OFV mener at det bør blåses liv i diskusjonen om denne viktigste kryssingen av Oslofjorden. – I nasjonal sammenheng er det den viktigste kryssingen av Oslofjorden, og da en fast forbindelse mellom de to byene. Det vil dekke nasjonale transport behov, og være en avgjørende faktor for fremtidig utvidelse av arbeidsmarkedsregionen, sier Solberg Thorsen. – Den er også svært viktig i forbindelse med framtidig valg av trasé i veiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, og kan gi økt samfunnsnytte av en ny og bedre E134-trasé.

Mye tungtrafikk krysser Oslofjorden med ferge mellom Moss og Horten. Foto: OFV

Aktuelle saker