– Veien vil ta det meste av transporten

– Det enorme transportbehovet vi står overfor krever at den sterke satsingen på veinettet videreføres. Det er veien som holder landet sammen og utvikler det videre.

07.sep. 2017

Foto: NLF/Jon Terje Hellgren Hansen

Det sier OFVs nye styreleder, Geir A. Mo, til daglig administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). – Ja, det kan og skal bygges mye jernbane framover. Men det er uansett veinettet som vil måtte ta det aller meste av transporten i mange år framover. Satsing på jernbane og annen transport reduserer ikke på noen måte behovet for å bygge ut, vedlikeholde og modernisere veinettet. 

Bilen – en nøkkelrolle 

Styrelederen viser til hva som har vært OFVs rolle over lang tid: Å holde et kontinuerlig fokus på veiene og behovet for bygge et moderne, effektivt og sikkert veinett. Fordi god infrastruktur er avgjørende for å sikre framtidig konkurransekraft, arbeidsplasser og utvikling i by og land. Slik at mennesker, varer og tjenester kan transporteres raskt og effektivt fra A til B. – Bilen har, og vil ha, en nøkkelrolle i det moderne samfunn. OFVs arbeid og fokus har bidratt til økt oppmerksomhet rundt satsing på veibygging og økning i nødvendige bevilgninger, sier Mo, og vektlegger at satsingen må opprettholdes og helst styrkes ytterligere. For befolkningsveksten kommer både i de store byene og i distriktene. Og behovet for god vei mellom stedene der folk bor og arbeider, der næringsvirksomhet skal etableres og vokse, blir bare større.

NTP må følges opp 

– Myndighetene har over tid satset stort på veibygging og samferdsel, og det er relativt sterk politisk enighet om videreføring av satsingen. Det viser også Nasjonal transportplan (NTP) som ble vedtatt før sommeren. Vil Stortingsvalget og et eventuelt regjeringsskifte sette satsingen i fare? – Det vil avhenge av valgresultatet og hva de ulike partiene prioriterer. Hvis partier som ikke har noen fremtredende plass i dagens Storting styrker seg, eller blir med i en regjering, så kan man frykte mindre bevilgninger og et annet fokus, sier Mo. – Men når dagens Storting har vedtatt en veldig bra NTP, så må vi legge til grunn at uansett hvem som skal styre videre, så vil de fortsette den samme retningen, sier han. Mo henviser til at alle de toneangivende partiene, slik han oppfatter det, er tydelige på at NTP-ene skal følges opp. – NTP strekker seg over flere år enn tidligere. Ingen ting er hogd i stein, og derfor er det heller ikke likegyldig hvem som styrer.

Fylkenes NTP 

Geir A. Mo viser også til OFVs arbeid med fylkesveinettet og Rambøll-rapporten. Denne dokumenterer de store forskjellene på fylkesveinettet, som lider under et etterslep på mange titallsmilliarder kroner. OFV mener at fylkesveinettet skal prioriteres i neste NTP. – Arbeidet med å ta igjen etterslepet må fortsette. Fylkesveinettet er svært viktig for bosetting, industri og næringsliv, sier Mo.

Artikkelen står på trykk i Våre veger nr 7/17.


Aktuelle saker