Foreslår nasjonalt fylkesveiprogram

OFV har lenge etterlyst et krafttak for å få bukt med vedlikeholdsetterslepet og oppgradere det viktige fylkesveinettet. Nå foreslår Senterpartiet et nasjonalt program for å sikre dette.

01.mars 2018

Samme uke som OFV satte situasjonen for broene og fylkesveinettet på dagsorden på et frokostmøte, fremmet Senterpartiet et eget forslag på Stortinget for å sikre utbedring og vedlikehold av det viktige fylkesveinettet.

Aktiv handling 

I forslaget redegjør partiet for dagens situasjon som er preget av et omfattende forfall på fylkesveiene, og at transportetatene i arbeidet med NTP for 2018–2029 skrev at man bør vurdere et eget program for fornyelse av fylkesveier. I forslaget skriver Senterpartiet: «Stortinget ber regjeringa utarbeide eit program for å redusere vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane. Programmet skal skissere ein opptrappingsplan for fylkesvegvedlikehald med forslag til finansieringsmodellar og organisering som skal gje auka vedlikehald og etterslepsreduksjon på fylkesvegnettet.» – Dette er et gledelig forslag, og på høy tid at det kom. Nå håper vi at de andre partiene på Stortinget stiller seg bak dette, og at regjeringen følger opp med aktiv handling, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV, i en artikkel i magasinet Våre veger.


Aktuelle saker