Fra SAMS og samling

Arbeidsgruppen i Statens vegvesen som skulle utrede Sams veiadministrasjon konkluderer entydig i rapporten «Fra sams og samling»: Det er ingen god idé å overføre større del av veinettet til fylkeskommunene. OFV stiller seg helt og fullt bak konklusjonen.

09.aug. 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

– Vi håper at dette viktige spørsmålet avgjøres av hva som er best for innbyggerne, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en artikkel i magasinet Våre veger.

Utredningen «Fra Sams og Samling» fra Statens Vegvesen har vært ute på høring, og kommer som følge av et anmodningsforslag behandlet i Stortinget. Regjeringen ble bedt om å sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå. For norsk veipolitikk er denne utredningen svært sentral. Konklusjonene som trekkes på bakgrunn av utredningen kommer til å være førende for utviklingen av store deler av veinettet i tiår fremover.

Store kvalitetsforskjeller 
– Det er i dag for store kvalitetsforskjeller i veinettet, sier Solberg Thorsen. OFV har fått utarbeidet to rapporter som dokumenterer dette. Den ene, «Kvaliteten på veinettet», ble lansert i 2012. Den andre, «Kvaliteten på det norske veinettet», ble lagt frem i 2016. Rapportene viser store forskjeller mellom riks- og fylkesvei, fra fylke til fylke og også forskjeller i kvaliteten på veinettet på de to tidspunktene. De viser også at svært mange fylker har veier som ligger under terskelverdier for det som kan defineres som en god kvalitativ vei.

Likeverdig tjenestetilbud
– OFV mener at alle innbyggere i Norge skal ha et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvor man bor. Veinettet skal være trafikksikkert og effektivt, med god fremkommelighet, sier Solberg Thorsen. Dersom fylkene får det hele ansvaret, frykter OFV enda større forskjeller i tilbudet.

– En overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene vil føre til en ytterligere fragmentering av ansvaret for fylkesveiene. En overføring vil forsterke regionale forskjeller i vedlikehold og investeringer på dette viktige veinettet, mener Solberg Thorsen. – Det nasjonale ansvaret for fylkesveinettet blir mer utydelig, og det blir vanskeligere å opprettholde nasjonale standarder. Muligheten for samordning mellom fylkene svekkes, det samme gjør muligheten til å trekke på et stort kompetansemiljø.

Mer må avklares
OFV er også bekymret for den manglende utredningen i forkant av anmodningsvedtaket i Stortinget. – Det er mange aspekter ved fremtidens administrering av fylkesveiene som ikke er utredet godt nok ennå, og som burde ha ligget som beslutningsgrunnlag til Stortinget, sier Solberg Thorsen.


Aktuelle saker