Svakheter ved analyser i samferdselsprosjekter

OFV ønsket en oversikt over samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for å begrense veksten av veitrafikk i byområder. En fersk rapport viser enkelte svakheter ved de samfunnsøkonomiske analysene som gjøres i forskjellige samferdselsprosjekter.

08.feb. 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

– Hensikten har vært å finne ut om det er mangler i disse analysene, mangler som kan gjøre at alle effekter av tiltak ikke blir belyst, sier Karin Yrvin, fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det er Samfunnsøkonomisk Analyse AS som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra OFV.

Viktige analyser mangler 

I all hovedsak viser rapporten til noen svakheter ved de samfunnsøkonomiske analysene i ulike samferdselsprosjekter: Rapporten synliggjør blant annet feil estimat og lite kunnskap om næringstransport, mangel på økonomisk ringvirkningsanalyser og manglende analyse av pålitelighet og trengsel på kollektivtransport. Det finnes videre få beregninger av betydningen av forutsigbarhet, mangler på helhetlige analyser, og analyser av interaksjonen mellom arealutvikling og transportbehov. Rapporten dokumenterer også at det mangler analyser av hva som skjer dersom man innfører bompengeøkning før det satses på å utbygge kollektivtransporten - og av den totale effekten av bompenger, parkeringsrestriksjoner og andre samtidige tiltak som har til hensikt å redusere biltrafikken.  

– Det er viktig å ha gode analyser på virkninger av tiltakene som settes i gang, sier Yrvin. OFV vil spille resultatet av gjennomgangene inn i NTP-arbeidet, og i arbeidet med konkrete forslag og prosjekter, sier Yrvin.

Les rapporten «Samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for redusert biltrafikk i byer» her.


Aktuelle saker