Viktige veivalg for framtiden

Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier - det er noen av hovedstolpene i arbeidet OFV skal prioritere framover.

17.apr. 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Det ble vedtatt på rådsmøtet i OFV i forrige måned. Rådet i OFV utgjøres av representanter for OFVs 23 landsdekkende medlemsorganisasjoner, og er foreningens rådgivende organ mellom årsmøtene. Slik er Rådet også et forankringsorgan for OFVs politikk.

Vei lønner seg 

– Den «politiske plattformen» vi nå har vedtatt, definerer kjerneområdene vi skal jobbe langsiktig med framover. Så vil selvfølgelig aktuelle saker følges opp fortløpende, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. – Utgangspunktet for vårt arbeid kan litt enkelt oppsummeres med å si at gode og effektive veier er lønnsomt for samfunnet. Dessverre var norsk veipolitikk i mange tiår ikke særlig høyt prioritert av politikerne. Det har gitt oss et veinett som ikke er tilpasset dagens trafikkmengde og krav til sikkerhet. Dette rammer alle, sier Solberg Thorsen.

Effektiv, sikker veitransport 

De siste ti årene har det vært en kraftig satsing på nye og bedre hovedveier, men det er fortsatt mye som gjenstår før vi har effektive og sikre veier mellom de store byene. I tillegg er veiforfallet så stort at det mange steder – spesielt på fylkesveinettet – kan være direkte farlig å kjøre. Kostnadene til utbedring er så høye, at det er behov for et nasjonalt krafttak for å fjerne forfallet.  – Vi vet også at veitransporten vil øke kraftig i årene som kommer. Blant annet derfor er satsing på et moderne, sikkert og effektivt veinett viktigere enn noen gang. De veivalgene vi tar i dag, er avgjørende for morgendagens veitransport, sier Solberg Thorsen. – Med det som bakteppe har vi blinket ut en del prioriterte arbeidsområder som OFV vil ha spesielt fokus på. Det er på høy tid å gjøre veivalg som møter både morgensdagens behov og moderne teknologi. Investering i vei, er investering i framtiden, mener han.

Økonomisk vekst 

– Et moderne og effektivt veinett vil bidra til økonomisk vekst ved at land og regioner knyttes sammen slik at det kan skapes nye arbeidsplasser over hele landet, sier Solberg Thorsen. Han viser også til at klimautfordringen legger vilkår for utvikling av Norges veipolitikk, og OFV mener at utfordringene må møtes med teknologioptimisme. Nye tekniske løsninger i veitransporten er allerede nå med på å redusere utslipp og gi renere luft.

Faktabaserte beslutninger

– Det er fortsatt mye som mangler før vi kan si at Norge har det veinettet landet bør ha – og i den stand det må og bør være. Derfor er faktabaserte debatter og innspill om norsk veipolitikk viktig, og noe vi ønsker å bidra med. Da kan man ta riktige beslutninger basert på nettopp fakta og solide analyser, sier Øyvind Solberg Thorsen.  

Les OFVs veipolitikk - kortversjonen av de viktigste arbeidsområdene OFV skal prioritere.


Aktuelle saker