OFV presenterer Fylkesveienes transportplan

Opplysningsrådet for veitrafikken la i dag frem Fylkesveienes transportplan under et frokostmøte på MESH i Oslo. Dokumentet samler OFVs politikk for å styrke fylkesveinettet.

27.mars 2019

Det var et engasjert publikum som møtte opp på MESH i Oslo da OFV la frem Fylkesveienes transportplan. 

På talerstolen stod vår direktør Øyvind Solberg Thorsen; leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H); Marius Slinde fra Statens Vegvesen; fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen; fagsjef næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke Åge Klepp; og fagsjef Bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri Sindre Finnes.

Også talerne viste stort engasjement for saken, og takket OFV for at den ble satt søkelys på. 

– Jeg setter veldig pris på at OFV tar opp dette. Dette er viktige problemstillinger, og det er viktig for oss å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag, sa Helge Orten, leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Orten snakket på møtet om veien videre, og erkjente at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene skyldes at det har blitt bevilget for lite penger da fylkeskommunene overtok ansvaret for fylkesveiene.

I tillegg til Helge Orten, talte også Marius Slinde fra Statens Vegvesen om standarder og fravik; fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen snakket om finansieringssystemet; og Åge Klepp fra Norsk Landbrukssamvirke og Sindre Finnes fra Norsk Industri snakket om veiens betydning for deres organisasjoner. Finnes påpekte at flere av Norsk Industris medlemmer selv har tatt tak i veistandardene ved å bygge selv.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen forklarte at OFV mener at staten bør vurdere å ta tilbake ansvaret for de viktigste veiene.
– Tilbakemeldinger fra næringslivet tilsier at behovene til næringstransporten ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Vi må få en full kartlegging av næringsveiene, så vi kan identifisere de viktigste, sa han.

Fylkesveinettet utgjør 44 623 km vei, om lag 4 ganger så mye som riksveiene med 10 676 km. Fylkesveiene er en viktig del av veinettet i Norge. OFV ser betydelige utfordringer i dette veinettet: Det er kvalitetsforskjeller, omfattende etterslep og for mange flaskehalser for næringstransporten. Utfordringen på trafikksikkerhetsområdet er alvorlig: Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet er 67 prosent større enn på riksveinettet. 

Det varierende veinettet, og utilstrekkelig satsing har konsekvenser for fremkommelighet, sikkerhet, samfunnsøkonomi og effektivitet, derfor anbefaler vi et løft for fylkesveien. OFV har utarbeidet Fylkesveienes transportplan hvor disse utfordringene blir adressert: Det må foretas et krafttak for å utbedre etterslepet, det må innføres forskriftsfestede kvalitetsstandarder for veinettet. Disse på fylkeskommunene sammen definere. Det må følge midler med en slik endring. Videre må det veinettet hvor store verdier fraktes, må prioriteres særlig. 

Målet med transportplanen er å få en økt satsing på fylkesveiene og å få dette viktige veinettet som en del av Nasjonal transportplan.

Direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen og fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke Åge Klepp på frokostmøtet 27.3.19.

Aktuelle saker