Så mye koster (el)bilen deg per år

I flere år har OFV laget publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning». For første gang er også årlige kostnader for elbiler og ladbare bensinhybrider med – i tillegg til bensin- og dieselbiler. Elbilen kommer best ut i alle prissegmenter.

05.mai 2020

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2020», presenterer Opplysningsrådet for veitrafikken AS (OFV) en oversikt over de faktiske årlige kostnadene for ulike biltyper.
Eksemplene viser personbiler i fem forskjellige prisnivåer, der bl.a. kostnader til drivstoff, enten det er bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet, samt rentekostnader, forsikring og servicekostnader vises. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster deg i året.

Prisnivåene som er valgt, er biler som nye koster 200 000, 400 000, 600 000, 800 000 og en million kroner.

Elbilkostnader for første gang

- Nå har vi endelig kunnet inkludere eksempler for elbiler og ladbare hybrider, i tillegg til bensin og diesel. Vi vet at mange har ønsket seg en slik oversikt. Mange vil nok bli overrasket – i den ene eller andre retning – når de ser kostnader knyttet til elbiler i forhold til bensin- og dieselbiler, sier markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV.

Elbilen vinner i alle prissegmenter

Beregningene, referert de forutsetningene OFV har lagt til grunn, viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 400 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde per år, beløper seg til 76 000 kroner årlig.
Kostnadene for en bensinbil i samme prisklasse og med samme kjørelengde, beløper seg til 98 000 kroner – altså nesten 2.000 kroner mer pr. måned. For mange vil det trolig være overraskende at en ladbar hybridbil har omtrent like store kostnader per år som en ren bensinbil. Kostandene for en dieselbil til samme pris og med samme årlige kjørelengde, utgjør drøyt 96 000 kroner per år.
Ser man på kostnadene for biler til 600 000 kroner, og fortsatt med 15 000 km kjørelengde per år, er summen fortsatt lavest for elbil, med drøyt 112 000 kroner per år. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med mellom henholdsvis 123 000, 128 000 og 131 000 kroner årlig.

Usikker kostnadsutvikling

- I forhold til fremtidig kostnadsutvikling, er dagens situasjon preget av noe usikkerhet. Vi ser at de registrerte endringene har medført at kostnadene ved bilhold i årets beregninger totalt sett har gått noe opp i forhold til våre tidligere kalkyler når det gjelder bensin- og dieselbiler, sier Røssevold.
Når det gjelder prisene på nye personbiler, så har de endret seg ulikt i løpet av 2019, avhengig av prisnivå og drivlinje. Og prisendringene som er i kalkylen har man kommet fram til ved å sammenligne priser for de samme nye bilene pr. desember 2018 mot priser pr. desember 2019.
- På den måten ser vi prisutviklingen for disse bilene gjennom 2019, sier han.

Ulike priser og kjørelengder

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde 10 000, 15 000, 20 000 og
30 000 km. Det er valgt en avskrivningstid på henholdsvis 12, 8, 6 og 4 år, og antatte restverdier etter disse årene basert på 120 000 km totalt kjørt distanse i avskrivningsperioden.
- Dette valget innebærer ingen vurdering av det mest lønnsomme utskiftningstidspunktet for en bil, understreker Jan Petter Røssevold.

«Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2020» kan bestilles her.

"I forhold til fremtidig kostnadsutvikling, er dagens situasjon preget av noe usikkerhet."

Noen hovedpunkter:
«Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2020»

 • Økning i kostnader ved bilhold
  De årlige kostnadene ved bilhold har, referert OFVs eksempler, totalt sett hatt en økning det siste året. Eksemplene har tatt utgangspunkt i datagrunnlag pr. januar 2020.
 • Bilprisene
  Prisene på nye personbiler har endret seg ulikt i løpet av 2019, avhengig av både prisnivå og drivlinje. Generelt har vi registrert størst prisendring for biler med bensinmotor med 1,7%, mot biler med elektrisk motor med -0,1%. Bilprisene i våre eksempler er satt lik for alle drivlinjene.
 • Verditap og renter av bundet kapital
  For nye biler viser våre eksempler at det fortsatt er avskrivningen (verdiforringelsen) som står for den desidert største andelen av kostnadene, og størrelsen på verditapet målt i kroner øker med høyere nybilpris i alle eksemplene. Tilsvarende forhold kommer også klart til uttrykk når det gjelder rentekostnadene, som øker markant i forhold til høyere nybilpriser.
 • Økte drivstoffkostnader
  Også i årets beregning har drivstoffkostnadene for bensin og diesel økt, primært grunnet høyere drivstoffpriser.
 • Trafikkforsikringsavgiften
  Denne er satt til kr 2909 pr. år for alle eksemplene bortsett fra elbiler som har fritak. Denne avgiften er lik uansett kjørelengde, og blir derfor lavere pr. km ved høyere kjørelengder i våre eksempler.
 • Forsikring- og dekk-kostnader
  I årets utgave er disse kostnadsstedene økt mer enn gjennomsnittet, i tråd med prisutviklingen for disse produktene.
 • Bompenger
  Basert på foreløpige tall for innbetalte bompenger i 2019 (ca. 13 milliarder kr), har vi beregnet bompengekostnadene i våre eksempler. Her har vi ført opp ulike størrelser for de ulike drivlinjene og kjørelengdene, med utgangspunkt i bl.a. økte og differensierte prissatser. I mange av eksemplene er nå bompengekostnaden blitt høyere enn trafikkforsikringsavgiften.
 • Øvrige kostnader
  I våre eksempler har øvrige kostnader hatt en moderat økning.

Aktuelle saker