Mer for pengene i veisektoren

Helge Orten (H) og Bård Hoksrud (FRP) har vært viktige samferdselspolitikere de siste åtte årene. De har også vært gode samarbeidspartnere for Opplysningsrådet for veitrafikken og medlemmene våre. Vi inviterte dem til en uformell sofasamtale om årene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

21.okt. 2021

Direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen takket Bård Hoksrud (FRP) og Helge Orten (H) for samarbeidet gjennom deres tid i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

- Det var en fantastisk dag for oss da vi leste Sundvolderklæringen til regjeringen Solberg i 2013, sier direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen. - 13 av de viktigste sakene som OFV hadde jobbet for, var med i regjeringserklæringen. Vi leste og gråt av glede. Jeg vet ikke hvor mange som gjør det, men vi gjorde det.

Solberg Thorsen forteller at OFV også var opptatt av hva som kom til å skje i sektoren utover. Det var et stort vedlikeholdsbehov på fylkes- og riksveiene, og etter OFVs oppfatning var det for lite fokus på samferdsel og manglende investeringsvilje med den forrige regjeringen. – Det var lite interesse for nytenking og fornying, så vi var veldig spente, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Nytenking

- Jeg kom inn som fersk stortingsrepresentant, sier Helge Orten. – Jeg satt i programkomiteen til Høyre i forkant av valget, og det var veldig nyttig. For meg var det en drømmestart å bli medlem av transportkomiteen. Jeg har et stort engasjement for sektoren, sier Orten. - Det var behov for satsing av penger og for å tenke nytt. Høyre og Fremskrittspartiet fant gode løsninger som bidro til nytenkning i veisektoren, samtidig som vi utfordret Statens vegvesen. Det er det viktigste grepet vi har tatt.

- Regjeringen før oss hadde ikke tenkt nytt på struktur. Vi spurte oss: Hva kan vi gjøre for å få mer ut av pengene? Veiprosjekter var synonymt med overskridelser. Vi måtte ta noen grep og tenke annerledes og utfordre etaten. De andre partiene var skeptiske da vi lanserte Nye Veier-konseptet. I dag syns de aller fleste det er bra, men sånn var det ikke i begynnelsen, sier Bård Hoksrud.

- De fire borgerlige partiene tok i fellesskap de store avgjørelsene innen samferdsel. Nye Veier er ikke saliggjørende, men at miljøene er blitt utfordret, har bidratt til at vi får mer for pengene i samferdselssektoren, sier Helge Orten.

Kompromiss

- Det var liten vilje til å tenke prosjektfinansiering under Stoltenberg-regjeringen. I samferdselssektoren var det et enormt behov på grunn av vedlikeholdsetterslepet. Det er det fremdeles. Vi er på ingen måte ferdige, sier Helge Orten, - men vi må løfte det opp til et annet nivå. Det finnes mange tilnærminger. Det nye veiselskapet Nye Veier ble ikke helt sånn som FRP hadde tenkt heller. Det ble et gjennomførbart kompromiss. Det er jeg så glad for. Det har åpnet opp for å tenke nytt om hvordan samferdselssektoren er organisert. Vi har tatt ned en del av etterslepet på riksveiene. Nå er det fylkesveiene som står for tur.

- Jeg må understreke av Statens vegvesen ikke er problemet, men systemene de må forholde seg til. SVV klarer også å redusere kostnadene. Det er viktig at vi får mer vei for pengene som blir investert, sier Bård Hoksrud.

Nye rammebetingelser

Opplysningsrådet for veitrafikken ønsker å gi States vegvesen samme rammebetingelser som Nye Veier.

- Det er veldig interessant. Det er jo det vi vil også, men den nye regjeringsplattformen ser ut til å reversere mye. Den nye regjeringen skal se på hvordan vei og jernbane organiseres. Det bekymrer meg veldig. Vi vet at det har vært mye motstand mot Nye Veier fordi noen partier tenker at det står for FRP. Jeg tror noe av grunnen til suksessen er at etatene har utfordret hverandre, sier Bård Hoksrud og legger til at han syns det var lite fokus på samferdsel i valgkampen og Hurdalsplattformen. – Jeg er redd for at det vil stoppe opp litt i samferdselssektoren de neste årene.

- Vi kommer til å holde den fanen høyt fremdeles. Det er et annet flertall som skal styre nå, så det er opp til dem å legge lista på hva og hvor mye de vil investere i samferdsel. Så langt syns jeg de har vært litt utydelige. Men de skal legge frem sitt budsjett, så får vi se, sier Helge Orten. - Vi har bygd ut en del firefeltsveier der hvor vi har behov for det. Det er ikke behov for det overalt. Det handler om kost-nytte. Vi har tatt ned motorveietterslepet og riksveietterslepet. Det blir spennende å se hva den nye regjeringen mener om dette. Generelt var det enighet om rammen i NTP og de aktivitetene som ligger i regjeringens forslag. Jeg forventer at ny regjeringen følger opp dette, avslutter Orten.

Helge Orten ble innvalgt på Stortinget for Høyre fra Møre og Romsdal i 2013. Han er tidligere ordfører i Midsund kommune. Orten har vært medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité siden 2013 og leder fra 2017-2021.

Bård Hoksrud har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Telemark siden 2005. Han satt de to første periodene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Fra oktober 2013 til juni 2015 var han statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Erna Solbergs regjering. Han har også vært landbruks- og matminister.


Aktuelle saker