OFVs forventninger til ny regjering

- Trygge, gode og effektive veier er lønnsomt for samfunnet. Utbyggingen av det norske veinettet har ikke gitt alle veibrukere over hele landet en effektiv og trygg veitransport, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken Øyvind Solberg Thorsen og peker på at det kreves et krafttak i årene som kommer for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet.

15.sep. 2021

- OFV har klare forventninger til den nye regjeringen, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Opplysningsrådet for veitrafikken har klare forventninger til den nye regjeringen og samferdselspolitikken de neste årene.

Ta vare på de veiene vi har

- Først og fremst ønsker vi at vi skal ta vare på de veiene vi allerede har. Det har vært bred enighet i Stortinget om å foreta en nasjonal kartlegging av etterslepet på statlig og fylkeskommunalt veinett, og løfte bevilgningene til fylkesveiene. Vi forventer at den nye regjeringen følger opp dette, sier Øyvind Solberg Thorsen. – Veibrukerne ser ikke fylkesgrenser, og det må sikres at drift og vedlikehold har lik standard uansett hvem som eier veien. Fylkesveinettet må få en klar plass i nasjonal transportplan gjennom en forutsigbar og målrettet tilskuddsordning.

Bygg hovedveinettet

Gode og effektive hovedveier binder landet sammen. Derfor må veiprosjekter som binder landsdeler bedre sammen prioriteres. OFV mener at store veiprosjekt skal ha eget klimagassbudsjett, og det skal også være klare klimakrav i kontraktene.

Trafikksikre veier

- Fortsatt er det alt for mange som dør eller blir skadet i trafikkulykker. I sommer har vi dessverre sett en økning i antall dødsulykker på norske veier, sier Solberg Thorsen. – Vi minner om at veiene i Norge skal være trafikksikre, tilgivende og bidra til at skadeomfanget ved ulykker minimeres.

Fylkesveier har større ulykkesrisiko enn riksveier, og det er avgjørende at regjeringen aktivt gjør noe for å forbedre fylkesveiene våre. Men vi har tro på at Nullvisjonen kan nås, mener direktøren for OFV. – Vi må jobbe for at alle riksveier og fylkesveier skal ha en standard som minimerer ulykkesrisikoen

Samfunnssikkerhet og ladeinfrastruktur

I august var 71,9 prosent av alle nye biler elektriske. Fortsetter tendensen vi har sett de siste månedene, vil tre av fire nye personbiler snart være elbiler. Det tyder på at norske nybilkjøpere gjør det de kan for at vi skal nå 2025-målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler, slik Stortinget har bestemt.

- Det gjør at vi snarest må få på plass en helhetlig plan for utbygging av infrastruktur for lading over hele landet, sier Øyvind Solberg Thorsen. – Det må bli mye enklere å fylle strøm, med oversiktlig prisinformasjon og smidigere betalingsløsninger. Og det må foretas en grundig analyse av konsekvenser for fremtidig samfunnssikkerhet nå som kjøretøyparken raskt blir mer elektrisk.

Biler i byer

Opplysningsrådet for veitrafikken ønsker at bygging av effektive ringveier i kombinasjon med utvikling av enda bedre kollektiv-løsninger i byene må prioriteres. Nullvekstmålet og finansieringsordninger for bymiljøavtalene er motstridende og må gjennomgås.

- Drift av kollektivtrafikken kan ikke dekkes av bilistene gjennom økte bomtakster og flere bomringer, men må finansieres over kommunale budsjetter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen. Han mener at det må legges til rette for tilstrekkelige parkeringsplasser utenfor bysentrene for å redusere støy, svevestøv og utslipp i byene.

- Vi gleder oss til å følge den nye regjeringens samferdselspolitikk, og forventer gjennomslag for flere av våre saker, sier Solberg Thorsen.

Les Opplysningsrådet for veitrafikkens innspill til ny regjering her.


Aktuelle saker