SV svikter fylkesveiene

Gjennom flere år har OFV og SV delt ambisjonen om at nå må det være fylkesveienes tur. I SVs forslag til alternativt statsbudsjett for 2022 er ambisjonsnivået for tryggere og bedre fylkesveier i hele landet tatt ned.
Nå er tiden inne for å ta vare på og reparere de veiene vi har fremfor mange nye, store veiprosjekt.

15.nov. 2021

SV har senket ambisjonsnivået for tryggere og bedre fylkesveier i sitt forslag til alternativt statsbudsjett 2022. Foto: Bo Bergan

Vi har vært enige om at fylkeskommunene må tilføres nok penger over tid, og vi må kartlegge status på forfallet. Derfor er OFV skuffet over at SV ser ut til å ha lagt bort visjonen om at nå skal bedre fylkesveier prioriteres. Potten som SV foreslår, betyr at det vil gå mange år før vi får et fylkesveinett som er trygt for bilister og transportnæringen. SV kutter bevilgningene til store veiprosjekt med over 3,3 milliarder. At SV ikke er en alliert for utbygging av stamveinettet er vi klar over, men bilistene burde fått disse midlene igjen til vedlikehold eller investering i fylkesveinettet.

Fra stat til fylke

Allerede i 2018 kartla OFV statusen på fylkesveinettet. Den viser at vedlikeholdsetterslepet på veiene er stort, og forskjellen i kvalitet øker mellom fylkesveier og riksveier. Det er 80 prosent større risiko for å bli drept eller hardt skadet på en fylkesvei enn en riksvei.

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010, ble store deler av dagens fylkesveinett overført fra staten til fylkene. Diskusjonen har siden den gang ofte handlet om hvorvidt staten i tilstrekkelig grad har kompensert fylkeskommunene økonomisk for dette. Fra 01.01.2020 ble den felles veiadministrasjonen (SAMS) avviklet og overført i sin helhet til de nye fylkeskommunene. Det betyr at fylkene nå har fått hele ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av sitt veinett.

Nasjonalt løft

OFV vurderer at situasjonen siden 2010 i stor grad har vært preget av diskusjonen mellom staten og fylkene om manglende finansiering. Vi mener det er behov for å ta noen nye grep, slik at diskusjonen kan komme videre og inn i konstruktive baner. Det vil fortsatt være et ubestridt faktum at etterslepet på fylkesveinettet nå er så høyt at det er behov for at staten bidrar til et løft.

Staten må i samarbeid med fylkeskommunene analyserer viktige næringsveier, og disse må prioritereres. OFV mener det bør være et enhetlig system for samferdselsplaner mellom fylkeskommunene for å sikre et system som er likt på tvers av fylkesgrensene. Det vil være til stor nytte for alle de ulike aktørene at planene er sammenlignbare. OFV jobbet aktivt for å sikre fylkesveienes rettmessige plass i Nasjonal transportplan. Ved fremleggelsen av NTP for 2022-33 fikk vi gjennomslag for en nasjonal kartlegging av etterslepet og en målrettet tilskuddsordning. OFV vil at enigheten om statsbudsjett for 2022 bidrar til:

  • At tilskuddsordningen for fylkesveinettet som et minimum må økes til et årlig nivå som beskrevet i NTP 2022-33.
  • At det må sikres tilstrekkelige midler slik at regjeringen kommer i gang med en nasjonal kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i samråd med fylkeskommunene.

Aktuelle saker