Transportsektoren trenger større forutsigbarhet

Stortingets klimaplan for 2021 til 2030 skal sette mål og tiltak inn mot visjonen om nullutslippssamfunnet. Opplysningsrådet for veitrafikken mener at bedre veier, kombinert med moderne kjøretøy, gir betydelige miljø- og klimagevinster i form av reduserte utslipp.

15.feb. 2021

Hvis bil- og transportbransjen skal ilegges økte klimaavgifter, må dette balanseres ut med økte tilskudd til klimatiltak eller reduksjoner i andre avgifter.

I desember 2020 var gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler 45 g/km. Det er det laveste nivået vi noen gang har målt.

Men rekorden ble slått allerede i januar 2021, da det gjennomsnittlige CO2-utslippet endte på 37 g/km for alle nye personbiler. Det er svært lavt, og med god margin det laveste CO2-utslippet i Europa.

Årsaken er den store andelen elbiler og ladbare hybrider. I 2019 falt CO2-utslippene fra veitrafikken med åtte prosent - fra 9,1 til 8,4 millioner tonn. Dette skyldes hovedsakelig bruk av fornybart drivstoff i bilparken, overgang til nullutslippsteknologi for personbiler og bybusser, og redusert drivstofforbruk i en stadig mer energieffektiv bilpark.

2025-målet

I 2020 var andelen nullutslippsbiler i nybilsalget på 54,3 prosent. Næringslivet og forbrukerne svarer på oppgaven de har fått, og vi går i riktig retning for å nå 2025-målet som er satt av Stortinget. Bransjene har vist at de omstiller seg, og at produktutviklingen går raskt fremover. De neste årene vil flere bilmerker levere flere modeller tilpasset det norske bilmarkedet. Dette i kombinasjon med en teknologi i utvikling, gir oss sterk tro på at 2025-målet vil bli nådd med god margin. Drivstoffene vil også i økende grad bli fornybare, og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp også i eksisterende bilpark.

Privatmarkedet er driverne

Suksessoppskriften har vært at bransjen har fått forutsigbare rammebetingelser, og en mulighet til å være med på å påvirke utviklingen videre. CO2-avgiften er foreslått økt kraftig mot 2030, men planen viser ingen konkret opptrappingsplan. Det er avgjørende for næringsliv og forbrukere med en tydelig plan som skaper forutsigbarhet. Dette må Stortinget gjøre noe med i sin behandling. Vår analyse viser at det i all hovedsak er privatbilmarkedet som er driverne i kjøp av null- og lavutslippsbiler. Vi ønsker derfor velkomment krav til offentlige anbud og innkjøp fra 2022, men forventer en diskusjon om kommunale kompensasjoner, slik vi har sett med blant annet fergeanbudene.

Helhetlig klima- og miljøpolitikk

Det er usikkert hvor fort teknologiutviklingen innen tungbilsektoren går. Bilprodusentene lanserer nye elektriske lastebiler, men i svært små volum og for spesielle segmenter. Per i dag er de best egnet til nærtransport og distribusjon der bilene kan lades vesentlige deler av døgnet. Vi er opptatt av en helhetlig klima- og miljøpolitikk. Dersom bil- og transportbransjen skal ilegges nye eller økte klimaavgifter, må dette balanseres ut gjennom økte tilskudd til klimatiltak eller reduksjoner i andre skatter og avgifter.


Aktuelle saker