Viktige grep i ny NTP: Gjennomslag for satsing på fylkesveinettet

- OFV er glade for at ny NTP inneholder en god satsing på bedre fylkesveier. Gjennom vår kartlegging fra 2020 ser vi at tilstandsforskjellen mellom riks og fylkesveinettet fortsetter å øke. Nå vil forfallet reduseres ved at stat og fylke sammen gjør fylkesveiene bedre, sier fagsjef Siri Hov Eggen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

19.mar. 2021

- Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for satsing på fylkesveinettet, sier fagsjef i OFV Siri Hov Eggen.

I NTP etableres det en øremerket tilskuddsordning på 15.9 milliarder til opprustning av fylkesveiene. Midlene er friske, og øremerkningen skal i tillegg føre til at fylkeskommunene bidrar med en egenandel på 50%. Statens vegvesen skal koordinere en ny samlet kartlegging av vedlikeholdsetterslepet. Dette skal skje i samarbeid med KS.

OFV har særlig i den siste innspillfasen av arbeidet jobbet med dette, og er fornøyd med både den nasjonale satsningen og ny tilstandskartlegging.

OFV er fornøyde med at Statens vegvesen sammen med KS skal foreta en ny kartlegging av tilstanden på veinettet. Med denne kunnskapen vil man kunne jobbe målrettet og gjøre en innsats der behovet er størst og på viktige transportkorridorer.

Regjeringen la i dag frem en plan med total kostnadsramme på 1200 milliarder fordelt over 12 år. 1076 milliarder er statlige midler, og 123 milliarder er bompenger. 80 nye prosjekter blir lansert i første seksårsperiode. I tillegg lanseres et nytt strukturelt grep når man i større grad vil bruke porteføljestyring.

- OFV mener planens hovedgrep om økt porteføljeforvaltning er klokt. Med gode erfaringer fra Nye Veier ser vi at der er mulig å få mer vei for pengene. Nå har vi store forventninger til at Statens vegvesen gjennom sin utbyggingsdivisjon blir satt i stand til å følge opp dette, og få til en effektiv utbygging av viktige vegprosjekter, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

OFV vil nå følge forhandlingene i Stortinget tett, og sikre at eventuelle ytterligere midler treffer de riktige behovene i sektoren.


Aktuelle saker