Hvem bestemmer egentlig over utbyggingen av infrastruktur i Norge?

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener det er et betimelig spørsmål å stille, etter at Miljødirektoratet satte foten ned for Nye Veier AS sitt delprosjekt på E6 i innlandet - parsellen Roterud-Storhove. Regjeringen må ta ansvar for at det klargjøres og ryddes opp i beslutningslinjene, slik at det ikke sløses med ressurser og penger.

18.jan. 2023

- Miljødirektøren skal ikke bestemme over utbyggingen av infrastruktur i Norge. Det er det samferdselsministeren som gjør, skriver fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i denne kronikken.

OFV har ofte påpekt at den beste måten å sikre effektiv bruk av midler på, og uberørt natur, er å unngå omkamper på planlegging og utbygging av transportinfrastruktur.

Vedtak er fattet – alle sa ja

I 2019 sa Stortingets flertall ja, og godkjente bompengeproposisjonen med tilhørende lokalpolitiske vedtak for å kunne starte opp prosjektet. Både kommunene og fylkeskommunen har gjennom sin planmyndighet akseptert prosjektet. Samtlige politiske nivåer har sagt ja, og bedt veiselskapet sette fremdrift. Da kan det ikke være slik at et direktorat kan sette de folkevalgtes intensjoner og vedtak til side når prosjektet er godt i gang.

Så kan man også si, at det tidligere er politisk besluttet å verne det aktuelle området og dermed er det også et politisk vedtak direktoratet er satt til å forsvare. Men forvirringen blir komplett, når Statsforvalteren, med sitt samlede ansvar for å se helheten og vekte hensynene mot hverandre, også blir tilsidesatt. Her må regjeringen rydde opp og avklare.

Svak argumentasjon

Miljødirektoratets argumentasjon om at det er kommet nye «signaler» fra Samferdselsdepartementet om endring i veinormaler, blir slik OFV ser det svært tynn argumentasjon, og framstår som elendig forvaltningspraksis. Det er riktig at det er kommet nye signaler. Men det er ikke truffet vedtak, og spørsmålet er fortsatt på høring.

Alle blir tapere dersom vi skal leve med en slik forvaltning fremover. Også naturen.

Ansvar og forutsigbarhet

Politikerne må være sitt ansvar for bevisst for å bidra til forutsigbarhet i plan- og gjennomføringsprosesser. Videre må direktoratet og etater følge opp dette på en skikkelig måte. Dersom det oppstår uklarhet rundt politiske vedtak, har forvaltningen full anledning til å søke oppklaring fra sin respektive politiske ledelse.

Ny nasjonal transportplan skal komme, og slike saker kommer vi til å se mer av fremover. Jernbaneutbyggingen rundt samme område vil trolig bli rammet av lignende diskusjoner. Regjeringen bør benytte denne saken til å lage rammer og føringer på hvordan slike uenigheter skal løses.

For det kan ikke være slik, at tre folkevalgte politiske nivåer og deres vedtak kan settes til side av en klagesak og Miljødirektoratets tolkning av signaler. Det er politikernes ansvar å vekte ulike forhold mot hverandre til syvende og sist. På godt og vondt.

Regjeringen må avklare

Nå må regjeringen raskt komme på banen og avklare. For vi kan i alle fall konkludere med at det ikke er Miljødirektøren som skal bestemme over utbyggingen av infrastruktur i Norge. Det er det samferdselsministeren som gjør.


Artikkelen er også publisert i Samferdsel og Infrastruktur og i Ringsaker Blad.


Aktuelle saker