Riksrevisjonen: Dårlige veier medvirkende til 30 dødsulykker i året

Riksrevisjonen kom torsdag med en rapport om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveier, og peker på flere svakheter i Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdet.

– Vi har lenge etterlyst en sterk opptrapping av arbeidet med å utbedre veinettet. Forhåpentligvis kan rapporten bidra til fortgang. Ikke minst fra Samferdselsdepartementets side, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i OFV.

01.jun. 2023

Dårlige veier bidrar til at liv går tapt.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har både i rapporter, høringsuttalelser og i møter med politikere og andre, understreket at kvaliteten på veinettet har avgjørende betydning for trafikksikkerheten på det norske veinettet.

Kritikkverdig

Rapporten fra Riksrevisjonen gjør ikke bildet av tilstanden bedre. I forhold til bakgrunnen for rapporten, heter det:
«Vi har undersøkt hvordan Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen legger til rette for at drift og vedlikehold av landets riks- og fylkesveier utføres effektivt og med god kvalitet.»

Videre skriver Riksrevisjonen: «Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig siden 2015 uten at dette har gitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere riks- og fylkesveier.»

I rapporten står det også følgende: "Ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, slik som for eksempel veidekke og glatt vei, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021."

Fylkesveiene – en kasteball

- Vi har lenge påpekt den store svakheten i at spesielt fylkesveiene er blitt en «kasteball» mellom staten og fylkeskommunene uten at noen faktisk tar ansvar for problemstillingen, sier Gaarder Knutsen. Han understreker at dersom vi skal få opp standarden - og dermed økt trafikksikkerhet - på fylkesveiene, så er det avgjørende med økt finansiering og systematisk oppfølging fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

- I tillegg trengs også systematiske endringer i hvordan vi prioriterer og bruker pengene. Her må det skjerpelser til hos fylkeskommunene, og staten må ta ansvaret for at dette skjer, sier han.

- Vi opplever at staten og fylkeskommunene samlet sett har for dårlig oversikt over penger brukt, og hva man får ut av dem. Regnskapstallene til fylkeskommunene gir ikke et godt nok bilde på hva vi faktisk får for pengene som brukes, eller om de i det hele tatt er klokt brukt.

Gaarder Knutsen viser også til at regjeringen i sin plattform har beskrevet at de vil ta tak i denne problematikken.
- Så langt har vi sett liten interesse og konkrete tiltak for å ta tak i utfordringen.

Klar beskjed om handling

Han påpeker at folks liv og helse står på spill når man ferdes på dårlig vedlikeholdte veier, og at det er uakseptabelt.
- Med rapporten fra Riksrevisjonen blir virkelighetsbildet enda tydeligere, og det bør være en krystallklar beskjed om at veiinvesteringer ikke kan bli en salderingspost fremover, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i OFV.

Aktuelle saker