Hovedveiene til og fra Oslo: Kø og forsinkelser koster 5 milliarder i året

På alle de seks viktigste og største hovedveiene til og fra Oslo, er det daglig lange køer og saktegående trafikk i rushtiden. Til sammen koster dårlig fremkommelighet samfunnet - bare på disse veiene - 5,1 milliarder kroner årlig. Dette kommer på toppen av at bilistene årlig betaler inn om lag 4,5 milliarder i bompenger.

04.jul. 2024

Både på hverdager til og fra jobb, og i helger til og fra hytta, stamper bilistene i kø. Enten de skal til eller fra byen. Eller om de må rundt eller gjennom Oslo for å komme seg dit de skal. På strekninger som utenom rushtiden er unnagjort på minutter, krever morgen- og ettermiddagstrafikken både tid og tålmodighet. I samme køen står lastebiler med varer, og håndverkere som skal til og fra jobb. Alle har store fremkommelighetsproblemer som koster samfunnet store summer hvert år.

Det kommer fram i en omfattende undersøkelse Vista Analyse har gjort på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Målingene som denne undesøkelsen bygger på, er gjort med utgangspunkt i trafikken på de seks strekningene en helt vanlig onsdag. Det betyr enkelt sagt, at anslagene er svært konservative og at de reelle samfunnskostnadene er langt høyere, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.


E18 Vest koster mest

Aller verst er det på strekningen E18 Vest (Asker-Sørenga), der fremkommelighetsutfordringene, altså køene, har en årlig prislapp på 1 445 millioner kroner per år.
Strekningen Rv159 (Lillestrøm-Furuset) har den laveste fremkommelighetskostnaden, med 159 millioner kroner per år. Denne strekningen skiller seg fra de andre fem veistrekningene som analysen omfatter, ved at det er større forsinkelser i ettermiddagsrushet i retning Lillestrøm, sett i forhold til morgenrushet mot Oslo.


Ny indeks for framkommelighet

Undersøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt (trafikkmengden og) fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.


- Fremkommelighetsindikatoren vil kunne bli et viktig verktøy for alle byområder i landet som sliter med kø- og kapasitetsutfordringer, sier Siri Hov Eggen.

Les hele rapporten her


    Aktuelle saker