OFV om ny NTP: Litt bedre enn fryktet

Regjeringens fremleggelse av ny Nasjonal transportplan (NTP) ga ikke de store oppturene, og noen nedturer er det. Planen legger blant annet opp til at noen viktige veiprosjekter skal realiseres, mens andre skrotes. Økt satsing på vedlikehold av et nedslitt fylkesveinett er positivt.

22.mar. 2024

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Med en totalramme på 1 308 milliarder kroner totalt, er den nye planen på nivå med forrige NTP.

– Regjeringen har over lang tid dempet forventningene til ny NTP, så alt i alt ser det noe bedre ut enn vi fryktet. Men planen preges fortsatt av stykkevis og delt utbygging av flere store, viktige veiprosjekter. Satsingen det legges opp til for vedlikehold av veinettet er fortsatt ikke i nærheten av å møte det reelle behovet som er godt dokumentert, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Langt fra nok til fylkesveiene

I den nye NTP økes bevilgningen til vedlikehold av fylkesveiene noe, og regjeringen vil bruke 65 milliarder kroner til utbedring.

- Det er en bra, men forsiktig start, og langt fra nok til å dekke det enorme forfallet på veinettet. Vi hadde helst sett en større vekst i NTP, men da må vi forvente at rammen i større grad enn tidligere forplikter kommende statsbudsjetter, sier han.

Slik overføringen av penger nå er til fylkeskommunene - som har ansvaret for fylkesveiene - får de et tyngre ansvar for å bidra til en utbedring:

- Nå må fylkeskommunene i enda større grad enn tidligere være seg sitt ansvar bevisst, og vise seg som dyktige veieiere. Det betyr å gi veinettet høy prioritet når penger skal bevilges.

OFV mener også at de aller viktigste fylkesveiene, som både har størst trafikkmengde og store vedlikeholdsbehov, skulle ha vært omtalt i NTP.

Skuffende E18-skroting

Av enkeltprosjekter som ikke er tatt inn i NTP, peker OFV blant annet på skrotingen av E18 Vestkorridoren:
- Å stenge døren for dette prosjektet, framstår som både feil og uforståelig. E18-prosjektet er like mye et by-utviklingsprosjekt som et veiprosjekt. Det er trist at vi nok en gang ender opp med et prosjekt som stykkevis og delt, sier Gaarder Knutsen.

- Hvis regjeringen er så opptatt av by- og byutviklingspolitikk som de sier, er det skuffende og vanskelig å forstå at man stanser dette prosjektet, som er svært viktig nettopp for å få biltrafikken ut av sentrum.

Gledelig med E18 Retvet-Vinterbro

Ellers mener OFV det er gledelig at E18 Retvet – Vinterbro skal gjennomføres. Sett sammen med oppstart av nytt tunnelløp og signal om bygging av E134 i Lier, vil denne flaskehalsen omsider prioriteres. Det betyr sikrere og mer effektiv transport som ikke lenger trenger kjøre om Oslo.

- Det er også godt nytt at E16 helt frem til Hønefoss prioriteres, og at Nye Veier AS fortsatt får utvikle dette prosjektet, sier Rikard Gaarder Knutsen, og oppsummerer den nye NTP slik:

- Vi ser ingen sammenhengende lang rød tråd, men restegarn. Dagens fremlagte NTP bygger videre på en tidligere ekspansiv blå-grønn plan.


For mer informasjon, kontakt:
Rikard G. Knutsen, fagsjef OFV, tlf: 456 32 450, e-post: rgk@ofv.no
Siri Hov Eggen, fagsjef OFV, tlf: 977 67 238, e-post: she@ofv.no
Øyvind Solberg Thorsen, direktør, tlf: 959 26 018, e-post: ost@ofv.no


Aktuelle saker