Stadig dyrere å ha bil

De årlige kostnadene ved bilhold er ofte langt høyere enn mange er klar over. Men uansett hvilket prisnivå på ny bil man velger, så er de årlige kostnadene klart lavest for elbiler - sammenlignet med bensin- og dieselbiler og ladbare hybrider.

26.mar. 2024

Årlige kostnader for en ny elbil til 515 000 kroner, med 15 000 km årlig kjørelengde, er 24 313 kroner lavere enn for en bensinbil til samme pris. Foto: Shutterstock

Det kommer fram i Opplysningsrådet for veitrafikkens (OFV) årlige rapport «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2024».

- Økningen i kostnadene ved bilhold gjennom 2023 er de nest høyeste vi noen gang har registrert. For mange vil nok det totale kostnadsnivået for bilhold, når man går inn i tallene, være både overraskende og langt høyere enn det man helst vil tro, sier OFVs spesialrådgiver Jan Petter Røssevold. Rapporten for 2024 viser tydelig at både nybilkjøp og bilholdet har blitt enda dyrere enn fjorårets rapport viste.

- Markant kostnadsøkning i 2023

Det er en rekke faktorer som har gjort både selve nybilkjøpet og øvrige kostnader ved bilholdet høyere. Blant annet har en svak kronekurs produksjonsutfordringer, gitt prisøkninger. Også konsumprisindeksen hatt en stor økning gjennom både 2022 og 2023, og har påvirket øvrige kostnader.

- Bilholdskostnadene har økt markant også gjennom 2023, og er i sum høyere enn økningen i konsumprisindeksen. Våre funn gjenspeiles også i det Statistisk sentralbyrå meldte i januar, nemlig at prisveksten i 2023 var spesiell, og at prisene i et historisk perspektiv steg uvanlig mye, sier Røssevold, som peker på at samtlige av OFVs regneksempler viser kostnadsøkninger.

Elbilen kommer best ut

- Kjøper du for eksempel en ny elbil til 515 000 kroner, og kjører 15 000 kilometer, er de årlige kostandene kr 111 364. Det er 24 313 kroner lavere enn for en bensinbil til samme pris, en forskjell på hele 21,8 prosent. Med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler, sier Røssevold.

Velger du derimot en elbil til 685 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde, er den årlige bilholdskostnaden 141 198 kroner. Det er 26 416 kroner lavere enn for en bensinbil til samme pris og samme kjørelengde.
Tilsvarende kostnader for en bensinbil er 167 614 kroner, differansen tilsvarer 2 200 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil.
En ladbar bensinhybridbil med samme kjørelengde og pris har nesten 13 000 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil utgjør kostnadene 161 593 kroner per år.

Kostn. pr år elbil tre prisklasser, 15000 km pr år

Bilprisene opp 8,9 prosent

- I gjennomsnitt økte listeprisene på nye personbiler med 8,9 prosent gjennom 2023, for alle pris- og drivstoffgrupper, sier Røssevold.
Samtidig viser OFVs priseksempler at elektriske personbiler med pris under 685 000 kroner hadde den laveste prisøkningen med et gjennomsnitt på 3,9 prosent. Elektriske personbiler med pris over 685 000 kroner hadde den høyeste prisøkningen, med et gjennomsnitt på 17,9 prosent.

For de ulike drivlinjene, uavhengig av prisklasser, var den gjennomsnittlige prisøkningen på nye personbiler 10 prosent for bensinbiler, 10,4 prosent for dieselbiler, 8 prosent for elbiler og 8,6 prosent for ladbare bensinhybrider.

Kostn. sammenl. bilpris 515 000 kr, 15000 km pr år

Verditapet koster deg mest

Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra vel 33 prosent opp til ca. 50 prosent, avhengig av regneeksempel. Avskrivningsbeløpene målt i kroner av de årlige kostnadene, er stigende med høyere nybilpris.

- Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff, forsikring og service som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Røssevold.

Urolige tider

- Vår tid preges av både uro og økonomiske utfordringer. Mange opplever dagens økonomiske situasjon som dyrtid, og merker godt hvordan det påvirker egen økonomi. Vi ser at nybilkjøp sitter lengre inne nå enn tidligere. Fra andre halvår 2023 og inn i 2024 har nybilsalget gått merkbart tilbake, sier Jan Petter Røssevold.

- Store økninger i avgiftsnivået på nye bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler har bidratt til en kraftig nedgang i registreringstallene. Dette har igjen påvirket bruktbilverdiene, og dermed også verditapet sier han.

Kostn. ny bensinbil kr 685 000, 15 000 km pr år

GRUNNLAG FOR BEREGNINGER
  • OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider.
  • For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 335 000, 515 000, 685 000, 930 000, 1 170 000 og 1 780 000 kroner.
  • Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km.
  • Eksemplene viser bl.a. verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Aktuelle saker