OFV ønsker en grønn profil - her er vårt klimaregnskap

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) etterstreber å ha et bevisst og aktivt forhold til vårt klimaavtrykk. Vår klare hensikt er å kompensere eller gjøre nødvendige tiltak på de områdene vi kan, for å forbedre vårt klimaavtrykk. Her kan du lese mer om OFVs klimaregnskap.

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan bedriften din påvirker klimaet – altså bedriftens klimaavtrykk. Regnskapet består av tre områder - såkalte "scopes" - definert ut fra det som heter GHG-protokollen. Dette er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp i et klimaregnskap.

De to første delene, scope 1 og 2, handler om de direkte utslippene bedriften din står for gjennom egen produksjon og energiforbruk.

Den siste delen, scope 3, indirekte utslipp, handler om det som er et resultat av bedriftens reiser, transport og forbruk.

Scope 1: Omhandler de direkte utslipp - drivstoff og andre direkte utslipp (f. eks. egne kjøretøy)

OFV produserer ingen fysiske varer, vår produksjon er i all hovedsak IT-baserte tjenester og varer. I tillegg lager vi et fåtall trykkede papirrapporter årlig - i begrenset opplag. OFV har heller ingen egne kjøretøy som bidrar til direkte utslipp. OFV er i den forstand en fossilfri virksomhet.

Scope 2: Omhandler energiforbruk - inkl. innkjøpt elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling

OFV er bevisst bruken av elektrisitet og utslipp som følge av dette, og gjør det som er mulig for å holde bruken på et så lavt nivå som mulig. Det handler om alt fra å slukke lys, senke temperaturen når man ikke er på kontoret - rett og slett så fornuftig bruk av strøm som mulig.

Scope 3: Omhandler transport, reiser, avfall og forbruk av materialer

Ingen OFV-ansatte bruker fast eller daglig egen bil til og fra jobb. Det er kollektiv, sykkel eller gange som i all hovedsak benyttes til og fra arbeid. Ved firmareiser forsøker OFV å bruke bil minst mulig, og da gjerne flere i samme bil når det benyttes.

Vi har i liten grad reisevirksomhet som krever bruk av fly. De siste årene har OFV (særlig på grunn av pandemien) hatt utstrakt bruk av videomøter som alternativ til fysiske møter som krever reising med ulike transportmidler. Bruk av videomøter benyttes fortsatt ofte - både internt og eksternt - og er blitt en naturlig del av møtehverdagen, både med kolleger og med eksterne i mange sammenhenger.

OFV sorterer avfall - både matavfall og annet avfall - i et eget avfallssystem som gårdeier er ansvarlig for.

Grafen nedenfor viser OFVs årlige utslipp for 2020 og 2021. Vi arbeider med å hente inn tall for 2022. Kakediagrammet nederst viser fordelingen av utslippene i forhold til de tre ulike scopene.

Fordeling av utslipp for 2021

"

Blå farge er scope 2 - Gul farge er scope 3