Veiprising og bompenger

Dagens bompengesystem bør erstattes av dynamisk veiprising. Da vil forurenser betale ut fra hvor man kjører, hvor langt, til hvilken tid, og hvilket drivstoff som brukes.

Veiprising og bompenger

OFV om bompenger

OFV mener at veibygging i utgangspunktet skal være statens ansvar. Samtidig ser vi at pengene ikke strekker til, og at det derfor er nødvendig å finansiere deler av veiutbyggingen med bompenger. OFV mener at bompenger kun skal være et supplement til offentlig veifinansiering, og maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene til en veistrekning.

Videre mener OFV at bompenger skal først og fremst brukes til veibygging, og kan først innkreves først når veien står ferdig. Det må være statlig styring av bompengeprosjektene på riksveinettet, og at driften av bompengeselskapene må være så kostnadseffektiv som mulig.

Prinsipper for bruk av bompenger i Norge

  • Bompenger skal være et supplement til offentlig veifinansiering og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene til en veistrekning 
  • Bompenger skal først og fremst brukes til veibygging 
  • Bompenger kan innkreves først når veien står ferdig 
  • Det må være statlig styring av bompengeprosjektene på riksveinettet
  • Driften av bompengeselskapene må være så kostnadseffektiv som mulig
«Dynamisk veiprising er mer rettferdig og framtidsrettet en dagens bompengesystem.»

Hva kan bompenger brukes til? 

Bompenger burde bare unntaksvis kunne benyttes til andre formål. Slik er det ikke i dag.

Bomsnittene – selve bomstasjonspunktene - er satt opp for å inndrive penger. Det er også nå bestemt at de kan benyttes til å søke å avvise trafikk,for eksempel i perioder med stor trafikk om morgenen og ettermiddagen. Byene kan innføre både rushtidsavgift og miljødifferensiering og ekstra takster på enkelte dager om luftforurensingen er høy. Bompenger kan brukes til investering i vei og kollektivtrafikk, og drift av kollektivtrafikk.  

OFV mener at det nå er blitt et mylder av regler og ulike mål for bompengeinnkreving, og at innkrevingen ikke sees i sammenheng og at systemet ikke garanterer at de mest lønnsomme strekningene bygges ut. Det er også et spørsmål om hvor mye veibrukerne skal betale for andre tjenester enn det som kommer veibrukerne til gode. 

«Bompenger skal først og fremst brukes til veibygging, og kan først innkreves først når veien står ferdig.»

Veiprising framfor bompenger

OFV arbeider for at dynamisk veiprising på sikt skal erstatte dagens bompengeregime. Ved hjelp av en brikke som kommuniserer med satellitter, ikke ulik den som brukes til bompasseringer i dag, kan betaling for bruk av veien differensieres på bakgrunn av sted, tid på døgnet det kjøres, luftforurensing, type kjøretøy og drivstoff.

Dynamisk veiprising skiller seg fra køprising/veiprising/rushtidsavgift ved at det ikke innkreves ved et bomsnitt hvor man betaler uavhengig av hvor langt man kjører, men som en betaling for faktisk registrert bruk av veien.  Prisen skal gjenspeile det man forurenser, trafikksikkerhet og slitasje for å nevne noe. Avgiftene som skal ligge inne i veiprisingen skal fremme målene i transportpolitikken. Dynamisk veiprising skal erstatte de bruksavhengige avgiftene, samt årsavgift og vektårsavgift. OFV ser for seg en grov inndeling i geografiske soner, og tid på døgnet.  Personvernhensyn må ivaretas. Teknologi som ivaretar personvernhensyn finnes, for eksempel ved at informasjon er lagret lokalt i bilen, og kun nødvendig informasjon overføres innkrever. OFV ønsker at veiprisingsregimet får en egen lov/lovhjemmel for behandling av persondata.

Systemet skal utredes for tungtransport, og OFV etterlyser en offentlig utredning om dette også for personbiler. Det er viktig at dette arbeidet starter så raskt som mulig.