Veiprising og bompenger

OFV ønsker å beholde dagens bompengeordning. Samtidig mener OFV at det bør innføres en kilometerbasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy, men beholde dagens ordning for kjøretøy med forbrenningsmotor.

Veiprising og bompenger

Bompenger

OFV mener at veibygging i utgangspunktet skal være statens ansvar. Samtidig ser vi at pengene ikke strekker til, og at det derfor er nødvendig å finansiere deler av veiutbyggingen med bompenger. OFV mener at bompenger kun skal være et supplement til offentlig veifinansiering, og maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene til en veistrekning.

Videre mener OFV at bompenger skal først og fremst brukes til veibygging, og kan først innkreves først når veien står ferdig. Det må være statlig styring av bompengeprosjektene på riksveinettet, og at driften av bompengeselskapene må være så kostnadseffektiv som mulig.


Veiprising

OFV mener det er rettferdig at kjøretøy som benytter det norske veinettet skal dekke de samfunnskostnadene det medføre som ulykker, kø, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.

Det er mange hensyn og oppgaver et fremtidig avgiftssystem for veibruk skal løse. OFV er bekymret for at i iveren i å løse alle oppgaver på en gang skaper et ineffektivt og uoversiktlig system som ikke er vesentlig bedre enn dagens løsninger og heller ikke gir brukeren god oversikt over hva man betaler for til enhver tid.

Med bakgrunn i dette anbefaler vi at det jobbes videre der det innføres en kilometerbasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy. For kjøretøy med forbrenningsmotor beholdes dagens ordning med innkreving av veibruksavgift pr. liter drivstoff fra bensin- og dieselpumpene.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger. Bakgrunnen for utredningen er behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei. Høringsinspillet fra OFV kan du lese her.

En fremtidig ordning må ta forbehold om ny og moderne bilpark med viktige førerstøttesystemer er et ønsket mål.

OFVs forslag til tiltak:

  • Det bør innføres en kilometerbasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy.
  • Dagens ordning for kjøretøy med forbrenningsmotor beholdes.
  • Det er viktig å sikre et forståelig og oversiktlig system, som ikke går på bekostning av personvernet.
  • En fremtidig ordning må ta forbehold om ny og moderne bilpark med viktige førerstøttesystemer er et ønsket mål.
  • Bompengeordningen beholdes som i dag.
  • For tungtransporten støtter OFV ønsket om å utrede videre en distansebasert veiprising for tunge kjøretøy.
  • Godstransport i næring bør behandles avgiftsmessig likt.
  • Buss i rute bør fritas for veibruksavgift.
  • For å gi ytterlige intensiver for næringstransporten, skal bompenger for nærings-transport reduseres utenfor rushtiden.