Trafikksikkerhet

Trygge veier for alle trafikanter er det viktigste målet for OFV. Vi støtter nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Trafikksikkerhet

108

Antall døde i trafikken i 2018. Foreløpig tall.

Nullvisjonen

OFVs mål er at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø. Nullvisjonen – null drepte og hardt skadde i trafikken – er fortsatt langt frem, men nærmere nå enn for bare få år siden. Alvorlige ulykker i trafikken skyldes mange ulike forhold, ofte sammensatt av flere forhold knyttet til både fører, vei og kjøretøy.  God veistandard, økt vedlikehold og bra vinterdrift er avgjørende, sammen med modernisering av kjøretøyparken og holdningsskapende arbeid overfor trafikantene. 

Rekordlavt antall drepte

Tall på antall drepte har gått kraftig ned i de senere årene. Men selv om den langsiktige trenden er positiv, utgjør tallet på drepte og hardt skadde fortsatt et stort samfunnsproblem. 

Foreløpige tall viser at 108 personer mistet livet i trafikken i 2018. I 2017 mistet 106 personer livet på veiene. Det var 29 færre enn i 2016 og det laveste tallet på 70 år. Norge er blant de tryggeste landene i verden når det gjelder trafikksikkerhet, men fortsatt er det over hundre familier som opplever stor sorg som en følge av trafikkulykker hvert år.

«I 2018 mistet 108 personer livet på veiene. Det er 2 flere enn i 2017, men fortsatt på et historisk lavt nivå..»

Veier dreper

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, er medvirkende faktorer til dødsulykker i Norge gjennomgått. Analysen viser at faktorer knyttet til vei og veimiljøet var en medvirkende årsak i 27 prosent av dødsulykkene. I noen tilfeller er faktorer ved veien i seg selv utløsende årsak. I resten av dødsulykkene var det som oftest ett eller flere forhold knyttet til trafikantenes atferd som forklarte ulykken.

Det er nødvendig å investere mer i bedre veier og økt veivedlikehold. Midtdelere som fysisk deler kjørefeltene, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er effektive tiltak for å redusere antall dødsulykker og andre alvorlige ulykker.

«Med dagens tempo på utbygging av møtefri vei, når vi ikke målet før om 50 år.»

Møtefri vei 

En kartlegging gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014–2023 viste et behov for å bygge 1.850 km møtefri riksvei innen 2024. Og i Grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, vises det til det må bygges 1.800 km møtefri vei i perioden 2018-2029. Men i første femårsperiode legger regjeringen kun opp til at 165 km vei (2- og 3-feltsvei samt firefeltsvei) vil få midtrekkverk. Med et slikt tempo vil det ta rundt 50 år å nå målet som behovet tilsier.

Syklende og gående 

OFV mener det er nødvendig med opptrapping av innsatsen med sikkerhetstiltak for gående og syklende, for å møte en fremtid med flere gående og syklende, særlig i de store byene der trafikken er høy. Et fysisk skille mellom gående og syklende der det er høy sykkeltrafikk er et godt tiltak. Det er også viktig å skille biltrafikken og sykkeltrafikken i byområdene, ikke bare langs hovedveiene.

Nye biler – økt sikkerhet 

Nyere biler gir bedre sikkerhet enn gamle biler, både gjennom systemer som støtter føreren og bilens utforming og utstyr. OFV mener at en helhetlig trafikksikkerhetspolitikk må rette innsatsen mot alle tre områdene: Både mot trafikanter, vei og kjøretøy. OFV ønsker en nyere og mer trafikksikker bilpark i Norge, og mener regjeringen må gjøre det billigere å kjøpe nye, trafikksikre biler. 


Aktuelt om dette temaet