Trafikksikkerhet

Trygge veier for alle trafikanter er det viktigste målet for OFV. Vi støtter nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. 80 personer mistet livet i trafikken i 2021 (kilde: SSB).

Trafikksikkerhet

80

Antall døde i trafikken i 2021.

Nullvisjonen

OFVs mål er at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø. Nullvisjonen – null drepte og hardt skadde i trafikken – er fortsatt langt frem, men nærmere nå enn for bare få år siden. Alvorlige ulykker i trafikken skyldes mange ulike forhold, ofte sammensatt av flere forhold knyttet til både fører, vei og kjøretøy. God veistandard, økt vedlikehold og bra vinterdrift er avgjørende, sammen med modernisering av kjøretøyparken og holdningsskapende arbeid overfor trafikantene.

Rekordlavt antall drepte

Tall på antall drepte har gått kraftig ned i de senere årene. Men selv om den langsiktige trenden er positiv, utgjør tallet på drepte og hardt skadde fortsatt et stort samfunnsproblem.

Foreløpige tall viser at 95 personer mistet livet i trafikken i 2020. Det er 13 færre enn i 2019, hvor 108 personer mistet livet på veiene. Ikke siden 1947 har tallet vært lavere. Da gikk 94 menneskeliv tapt. Norge har de siste fem siste årene vært det mest trafikksikre landet i verden, men fortsatt er det for mange familier som opplever stor sorg som en følge av trafikkulykker hvert år. Men vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som for trafikkdrepte. I 2020 ble mer enn 500 personer hardt skadet i trafikkulykker.

«I 2020 mistet 95 personer livet på veiene. Det er 13 færre enn i 2019 og på et historisk lavt nivå.»

Veier dreper

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021, er medvirkende faktorer til dødsulykker i Norge gjennomgått. Tiltaksplanen gir en samlet beskrivelse av 136 viktige trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres i perioden. Dette gjelder både videreføring av pågående trafikksikkerhetsarbeid og gjennomføring av nye tiltak.

På landsbasis inntraff 46 prosent av dødsulykkene i 2019 på riksveg, mens 41 prosent inntraff på fylkesveger. 9 prosent av dødsulykkene skjedde på kommunal veg og 4 prosent på privat veg. Det er regionale forskjeller i ulykkesbildet. Statens vegvesens regioner øst, vest og midt har flest ulykker på riksvegnettet, mens de andre regionene har flest på fylkesvegnettet.

Fart, ruskjøring og manglende bruk av bilbelte er de tre viktigste årsakene til at ulykker skjer. I perioden 2006- 2019 var det 31prosent som kjøret for fort, over 20 prosent som kjøret rusa og 36 prosent manglet bilbelte.

Ulykkesbildet domineres av møteulykker og utforkjøringsulykker, som utgjør ca. 70 prosent av ulykkene og antall omkomne i perioden 2005 - 2019. Det er derfor nødvendig å investere mer i bedre veier og økt veivedlikehold. Midtdeler som fysisk deler kjørefeltene, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er effektive tiltak for å redusere antall dødsulykker og andre alvorlige ulykker.

«I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Med 95 drepte i 2020, har vi i perioden fra 1970 hatt en nedgang i antall drepte på mer enn 80 prosent, samtidig som trafikken er nesten firedoblet.»

Møtefri vei 

En kartlegging gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014–2023 viste et behov for å bygge 1.850 km møtefri riksvei innen 2024. Og i Grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, vises det til det må bygges 1.800 km møtefri vei i perioden 2018-2029. Men i første femårsperiode legger regjeringen kun opp til at 165 km vei (2- og 3-feltsvei samt firefeltsvei) vil få midtrekkverk. Med et slikt tempo vil det ta rundt 50 år å nå målet som behovet tilsier.

Syklende og gående 

OFV mener det er nødvendig med opptrapping av innsatsen med sikkerhetstiltak for gående og syklende, for å møte en fremtid med flere gående og syklende, særlig i de store byene der trafikken er høy. Et fysisk skille mellom gående og syklende der det er høy sykkeltrafikk er et godt tiltak. Det er også viktig å skille biltrafikken og sykkeltrafikken i byområdene, ikke bare langs hovedveiene.

Nye biler – økt sikkerhet 

Nyere biler gir bedre sikkerhet enn gamle biler, både gjennom systemer som støtter føreren og bilens utforming og utstyr. OFV mener at en helhetlig trafikksikkerhetspolitikk må rette innsatsen mot alle tre områdene: Både mot trafikanter, vei og kjøretøy. OFV ønsker en nyere og mer trafikksikker bilpark i Norge, og mener regjeringen må gjøre det billigere å kjøpe nye, trafikksikre biler. 


Aktuelt om dette temaet