Kvaliteten på det norske veinettet 2020

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse AS utredet status og utvikling i kvaliteten på det norske riks- og fylkesveinettet. Rapporten fokuserer særlig på data for 2019 og sammenlikner mot status i 2014 hvor OFV fikk gjennomført et tilsvarende arbeid. Ved siden av utvikling i veistandard, ser rapporten også på utvikling i ulykkesrisiko og i bevilgninger til vedlikehold av veinettet.

Publisert: 21.des. 2020


Flere nyheter