Våre Veger nr 09/18

Summerer vi opp regjeringens budsjettforslag for 2019, vil vi kalle det et godt veibudsjett som tar landet i riktig retning, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken

22.nov. 2018

Vi kan ikke ta en fortsatt nedgang i ulykkestallene for gitt, det må fortsatt investeres med tanke på økt sikkerhet på veiene. Foto: Bo Bergan/OFV.

På våre sider i Våre Veger nr 9-2018 ser vi nærmere på regjeringens budsjettforslag for 2019. Den viktigste endringen slik OFV ser det, er at regjeringen støtter regionreformen. En reform OFV har vært kritisk til fordi den ville gjøre det vanskelig å sikre innbyggerne like gode veier over hele landet. Vi ønsker blant annet at drifts- og vedlikeholdskontraktene ikke skal splittes i riks- og fylkesveier fordi veiforvaltningen da blir mindre effektivt og dyrere.

OFV vil advare mot å ta fortsatt nedgang i ulykkestallene for gitt. Målene i NTP nås ikke uten innsats og det er fortsatt mye å hente ved å gjøre veien våre sikrere.


Tidligere utgaver