Klima og miljø

Bedre veier, kombinert med moderne kjøretøy, gir betydelige miljø- og klimagevinster i form av reduserte utslipp. Elbilens markedsandel er 54 prosent for 2020 samlet. I desember 2020 var elbilandelen på 66,7 prosent, som er den høyeste andelen som noensinne er målt.

Klima og miljø

58 042

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler med nullutslipp i 2018

EU har et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene fra transport med 60 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2050. Utslippene av klimagasser fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent fra 2015 til 2016 (SSB). Dette skyldes innblanding av biodrivstoff og ny teknologi.


Klimavennlige veier

Gode veier er også viktig for miljøet og klimaet. Å modernisere eksisterende veinett og bygge nye moderne og effektive veier, vil føre til redusert klimagassutslipp. Det bør bygges rettere veistrekninger med mindre stigninger og svinger når det er mulig. Slik veibygging gir ikke bare økt effektivitet, men også lavere CO2-utslipp. Det viser blant annet Sintef-rapporten «Miljømessige konsekvenser av bedre veier» fra 2007.

Utslipp fra kjøretøy

Klimautslipp fra veitrafikken skal reduseres i tråd med nasjonale målsettinger. Målene Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen skal gjelde for transportsektoren. Veitransporten vil øke i framtiden. Det gjelder både person-, vare- og tungtransport. Samtidig bidrar ny teknologi til at de fleste typer kjøretøy får stadig mindre utslipp. En raskere utskiftning av bilparken er et tiltak som får ned klimagassutslippene. Målet i Norge er at alle nye biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie.

Bilsalget viser en rask og tydelig dreining i retning av en stadig mer klimavennlig bilpark på norske veier, ved at det selges stadig flere lav- og nullutslippsbiler. I takt med at tilbudet av nullutslippsbiler øker, både i antall tilgjengelige modeller og i prisnivå, tyder alle salgstall på at den norske bilparken raskt er i ferd med å bli stadig grønnere. Gjennomsnittlige CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler nærmer seg 75 g/km. Men med overgang til ny målemetode, WLTP, vil målt utslipp igjen gå noe opp – inntil elbil-andelen er så stor at den vil kompensere for økte utslipp i forhold til de nye målingene.

«Bilsalget viser en rask og tydelig dreining i retning av en mer klimavennlig bilpark på norske veier.»

En plan for overgangen

OFV er opptatt av at det må utvikles en plan for raskere overgang til lav- og nullutslippsbiler for hele bilparken, ikke bare for nybilsalget. Vi ønsker også en tilrettelegging for bruk av biodrivstoff, særlig for tunge kjøretøyer ,og vi vil ha en robust ladestrategi for landet. Tydelige insentiver for å velge teknologi med lavere klimagassutslipp må videreføres helt til ny teknologi er konkurransedyktig. Det må utbygges en effektiv infrastruktur for alternative drivstoff, som hydrogen, biogass og el. Arbeidet med et mer bærekraftig bilavgiftregime må starte nå.

Utskiftingstakt

Samtidig som den norske bilparken blir stadig grønnere, mener OFV det er det helt nødvendig å øke utskiftingstakten på den eksisterende personbilparken, som utgjør rundt 2,7 millioner biler. Enn så lenge er bare en liten del av denne ladbare biler. Gjennomsnittsalderen på norske personbiler er ca. 10,5 år, og gjennomsnittlig «levealder» på bilene er rundt 20 år. Med dagens utskiftingstakt vil det fortsatt gå mange år før vi har en bilpark fullstendig dominert av utslippsfrie biler.

Bil og kollektiv

Kollektivtransport frigjør mange steder kapasitet på veiene. Satsingen på kollektivtrafikk må videreføres. Rask utbygging av større kollektivsystemer i egne traseer i de fire største byene er særlig viktig. Det er også i tråd med målet om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

«Overgangen til nullutslippsbiler går raskere enn antatt men det vil ta mange år før hele bilparken er utslippsfri.»