– Veipolitikken trenger klare prioriteringer

– De overordnede målene for transportpolitikken er mange, brede og til dels motstridende. Målene er ikke rangert, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet har ingen fremtredende plass. Det er helt nødvendig med klare prioriteringer, mener Marianne Andreassen i Produktivitetskommisjonen.

13.apr. 2015

Andreassen var nylig på OFVs frokostmøte og snakket om samferdsel og produktivitet. Den tidligere statssekretæren i Finansdepartementet, nå direktør i Lånekassen, sitter i Produktivitetskommisjonen, oppnevnt av regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Kommisjonen la nylig fram sin første rapport.

Helhetlige samfunnshensyn 

Andreassen mener det er et enormt trykk mot offentlig sektor, og at den må bli mer effektiv. Samtidig mener hun at man har et godt utgangspunkt for omstillinger. I rapporten skriver kommisjonen blant annet dette om samferdsel: «Beslutningsstrukturen i sektoren bør endres slik at valg av prosjekter i større grad gjøres ut fra helhetlige samfunnshensyn, og ikke som utfallet av interessene til enkeltaktører. Et nødvendig skritt på veien mot økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sektoren vil være å innføre et mer bindende prinsipp om å vektlegge samfunnsøkonomisk lønnsomhet på etatsnivå».

Må snu spillet

– Politikerne har mye informasjon om vei og samferdsel. Kommisjonen sier at det det må være et politisk mål å velge samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger, sa hun og er opptatt av «å snu spillet»: – Sentrale myndigheters prioriteringer bør gjøres på et høyest mulig politisk nivå ved å fastsette overordnede føringer og rammer. Ett mer bindende prinsipp vil være viktig, mener hun. – Det dreier seg om å få mest mulig ut av ressursene, av hver eneste krone. Man må prioritere. Og samfunnsøkonomiske analyser må til for å få kontroll og forsyne politikerne med et godt grunnlag – ikke for å fatte beslutninger, sa Marianne Andreassen.  

Planprosessene en utfordring 

Jan Fredrik Lund, leder av programstyret for Nasjonal transportplan (NTP), informerte om samfunnsøkonomiske analyser i NTP-arbeidet. – Planprosessene er nok den største utfordringen. Men jeg tror at vi nå, i forbindelse med NTP-arbeidet, får mer fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet – også hvorfor vi eventuelt ikke legger det til grunn i vurderinger eller beslutninger, sa han.

Ansvar og helhet 

I kommentarrunden mintes Eirin Sund (A) i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité hvordan Stortinget i tidligere arbeid med NTP prioriterte prosjekter inn i planen, mens man etterpå ikke prioriterte nok penger. – Vi politikere må ta mindre hensyn til at vi skal bli gjenvalgt, tenke mer ansvar og helhet og bli sterkere til å prioritere: Hvilke prosjekter som skal velges og hvorfor, samtidig som vi sikrer finansiering for fremdriften, sa Sund. Nils Aage Jegstad (H), også fra Transportkomiteen, mener en hovedutfordring er det korte tidsperspektivet i NTP. – I et veiperspektiv snakker vi om en 40-årsperiode. I NTP snakker vi om ti år, og planene rulleres hele tiden. Man får ikke høstet erfaringer av den ene planen før man er i gang med en ny. Og når man bruker ti år på planlegging og så ti år på å bygge, endres veldig mye i løpet av perioden. Kortere planleggings- og gjennomføringstid vil gi betydelig økonomisk gevinst, sa han.

– Om det faktisk blir klarere prioriteringer i veipolitikken vil vi få se i forbindelse med neste NTP, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen – godt fornøyd med frokostmøtene, som nå er blitt en viktig og godt besøkt møteplass for å diskutere veipolitikk.

Har samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilstrekkelig prioritet i samferdselspolitikken? Det var tema på OFVs frokostmøte nylig. Her fra kommentarrunden: (f.v.) Jan Fredrik Lund, leder av programstyret for Nasjonal transportplan (NTP) i Statens vegvesen, Marianne Andreassen i Produktivitetskommisjonen, Nils Aage Jegstad (H) og Eirin Sund (A) i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. (Foto: OFV)
– Man må prioritere.Samfunnsøkonomiske analyser må til for å få kontroll og forsyne politikerne med et godt grunnlag – ikke for å fatte beslutninger, mener Marianne Andreassen. (Foto: Jannecke Sanne Normann)

Aktuelle saker