Nye Veier i gang med nye veier

Regjeringens prestisjeprosjekt – veiselskapet Nye Veier AS – er nå godt i gang. 2016 vil i hovedsak gå med til å etablere organisasjonen og styringssystem for daglig drift, men første oppdrag er allerede lyst ut.

21.mars 2016

E18 gjennom Vestfold og sørover har fått et kraftig løft. Nå står ny vei mellom Arendal og Tvedestrand for tur. Foto: OFV

Det skjedde samme dag som Transportetatene presenterte Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, og omfatter en totalentreprise for ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Flere oppdrag vil komme i rask rekkefølge.  Nye Veier AS skal planlegge, bygge og sikre drift og vedlikehold av viktige hovedveier. Porteføljen omfatter store hovedveiprosjekter, hovedsakelig 4-feltsvei. Selskapets hovedkontor er etablert i Kristiansand, og dørene åpnet i januar.

Omfattende oppbygging 

– Vi er inne i en omfattende oppbyggingsfase med ansettelse av sentraladministrasjon. I år skal vi ha på plass et styringssystem for daglig drift som er tilpasset alle lover, forskrifter og avtaler som regulerer Nye Veier AS. I tillegg er det svært høy aktivitet på jobbintervjuer og utvelgelse av de neste 40 medarbeiderne. Det er tidkrevende prosesser, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland. Nye Veier AS har startet organisasjonsoppbygging i tre av de fire utbyggingsområdene, som omfatter E6 Trøndelag, E6 Mjøs-regionen, E18 Kristiansand-Langangen og E39 fra Kristiansand til Sandnes. I tillegg avsluttes arbeidet med å etablere alle avtaler for planlegging, veiutbygging og drift mot selskapets eier - Samferdselsdepartementet. Videre skal det etableres et avtaleverk i grenseflaten mot Statens vegvesen. – De første prosjektene er i oppstartsfase, og første kontrakt for veiutbygging, Tvedestrand-Arendal, er utlyst. Videre kommer vi til å starte utbygging i Bamble og Mjøs-regionen, der de neste kontraktsutlysningene vil være, sier Dahl Hovland. Langangen-Dørdal og Kolomoen-Moelv er neste konkrete veistrekninger for oppstart første halvdel 2017. På Bil og veikonferansen 2016 i Oslo 5. april, vil Ingrid Dahl Hovland gjennomgå selskapets videre arbeid.

Smalere – og billigere? 

Da Nye Veier arrangerte Leverandørdagen i februar, gjorde selskapet det klart at man vil utfordre Vegdirektoratet på veinormalene, ved å vurdere bygging av smalere motorveier i Norge for å redusere kostnadene. Årsaken til at en slik dreining vurderes, er å finne i Sverige: – Vi har sammenlignet veibygging i Norge og Sverige, og ser at vi bygger vesentlig dyrere. Blant annet er veibredden i Norge 23 meter ved 4-felts vei og fartsgrense 110km/t. I Sverige er veibredden 21.5 meter ved samme type veiklasse. Vi ønsker å vurdere konsekvensene av å bygge noe smalere firefelts vei, da vi ser at det er et betydelig økonomisk potensiale å hente ut her, sier teknologi- og utbyggingsdirektør Anette Aanesland i Nye Veier AS. – Kan en smalere motorvei ivareta trafikksikkerheten like godt som bredere motorveier? – Nettopp fordi Norge og Sverige ligger på samme nivå når det gjelder trafikksikkerhet, har vi gjort en sammenligning. Det er avgjørende viktig for oss at vi bygger trafikksikre veier, sier hun, og viser til at det i hovedsak er to drivere som gir økte kostnader ved veibygging i Norge, sammenlignet med Sverige.

– Det ene er måten prosjektene blir gjennomført på, og det andre er de designvalg og løsningsvalg som gjøres. Vi ønsker å jobbe med begge disse driverne, sier hun, og peker også på et større behov for standardisering i norsk veibygging. – Vi ønsker å standardisere både arbeidsprosesser, arbeidsmetoder og løsningsvalg, der det er mulig. Det vil bidra til økt produktivitet i bransjen samt reduserte kostnader, sier Aanesland.

Adm. direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland Foto: Julia M. Naglestad

Aktuelle saker