Nytt system kan fjerne bomstasjonene

Tenk deg at du setter deg i bilen, og straks får beskjed om nøyaktig hvor mye valgt rute koster deg inn til byen – eller andre steder. Dynamisk veiprising kan gjøre bomstasjonen til historie.

05.des. 2016

Dagens plassering av bomstasjoner betyr at en som er på vei fra Hamar til Gøteborg risikerer skyhøye bompenger inn mot Oslo, uten å skulle inn i byen. Dynamisk veiprising kan sikre et mer rettferdig betalingssystem. Foto: OFV/Bo André Bergan

Dynamisk veiprising bygger på et satellittbasert system, GNSS, og innebærer at kjøreturer registreres elektronisk, og at man betaler i forhold til bruk av veien. Brikken i bilen vil for eksempel registrere om det er høyere avgift for å reise inn til byen på forurensede dager, og om man kjører på avgiftsbelagt motorvei eller andre veier som krever betaling. OFV vil at myndighetene utreder et slikt system som alternativ til dagens bompengesystem.

Rettferdig system 

Brikken kan via skjermer i kjøretøyene, straks gi en nøyaktig oversikt over hva kjøreturen vil koste. For eksempel hvis man skal fra Fredrikstad til Gardermoen eller Lillehammer. Straks ruten er plottet inn, kommer prisen fram på skjermen. – Dette vil være et mer rettferdig og svært nøyaktig system. Dynamisk veiprising innebærer at forurenser betaler, avhengig av hvor og når man kjører, og ut fra hva slags kjøretøy man bruker. Slik systemet fungerer i dag, rammer det svært skjevt, og man har ingen oversikt over kostnadene før regningen kommer i posten, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV. Feilplasserte bomsnitt Eksemplene på at dagens system rammer urettferdig er mange, og bomringen rundt Oslo ett av dem. Selve plasseringen av bomstasjonen er årsaken. Dagens system vil ramme særlig hardt rundt hovedstaden. – Med dagens plassering av bomsnittene, selve bomstasjonspunktet, vil for eksempel en som skal fra Moss til Gardermoen på slike dager få et påslag på 160 kroner - selv om vedkommende ikke en gang er i nærheten av Oslo sentrum. I tillegg kommer eventuelle andre bompenger underveis, sier Yrvin. På samme måte rammer dagens plassering av bomsnittene mange steder slik at trafikanter som ikke skal inn i byene, likevel må betale som om de skulle det. Det er derfor grunn til å se på hele strukturen og selve hensikten bompengesystemet slik det er organisert i dag, mener OFV.

Forurenser skal betale 

– Bilistene påfører samfunnet kostnader og ulemper. Særlig køer, forsinkelser, støy, støv, forurensning, veislitasje og trafikkulykker. Og det er rimelig at forurenser skal betale, men dagens system treffer verken rettferdig eller korrekt. Derfor bør det også endres, sier Yrvin. 

Teknologinøytralt 

OFV mener dynamisk veiprising bør innføres på all type trafikk, ikke bare på tunge kjøretøy. Ut fra en økonomisk synsvinkel er GNSS-basert veiprising den mest presise måten å prise de eksterne kostnadene ved veitrafikk på. – Det blir større dynamikk og er et bedre verktøy, og det er mulig å få et bedre system der man ønsker å endre adferd eller inntekter. Systemet vil også fungere etter overgangen til lav- og nullutslippsbiler, og vil være teknologinøytralt, sier Karin Yrvin. En rekke land har innført GNSS-basert veiprising for tunge kjøretøyer, blant annet Tyskland, Belgia, Slovakia, Ungarn, Sveits, New Zealand og Russland. Land som Frankrike, Finland og Sverige vurderer å følge etter. – Det er viktig for OFV at veiprisingsavgiftene er et alternativt system til dagens avgiftspolitikk, og skal erstatte denne. Ikke komme i tillegg, sier hun.

FAKTA Dynamisk veiprising: Hva og hvorfor?

  • Avgiften er fremtidsrettet - tar hensyn til faktisk bruk av bil, ikke bare type drivstoff. 
  • OFV ser for seg en grov inndeling i geografiske soner, og tid på døgnet. Det gir god informasjon om avgiftssystemet.
  • OFV mener at avgiftene som skal ligge inne i veiprisingen skal fremme målene i transportpolitikken.
  • Dynamisk veiprising skal erstatte de bruksavhengige avgiftene, samt årsavgift og vektårsavgift.
  • Personvernhensyn må ivaretas. Teknologi som ivaretar personvernhensyn finnes, for eksempel ved at informasjon er lagret lokalt i bilen, og kun nødvendig informasjon overføres innkrever. OFV ønsker at veiprisingsregimet får en egen lov/lovhjemmel for behandling av persondata.

Artikkelen står på trykk i Våre veier nr 10/16 - der kan du også lese artikkelen «Bomskudd om bompenger» og debatten rundt dette.  


Aktuelle saker