En framtidsrettet NTP

Regjeringen la 5. april fram Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP). I første omgang ser det ut til at NTP nå er et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Prosjekter sees i sammenheng, og ikke bare stykkevis og delt.

05.apr. 2017

Foto:OFV/Bo A. Bergan

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er fornøyd med deler av dokumentet, men ikke i alt, og NTP kommer til å bli drøftet og analysert i de nærmeste dagene og månedene. Blant skuffelsene er manglende hovedprioritering av veiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, og at det ikke legges opp til en egen nasjonal plan for fylkesveiene.

Østlandet - Vestlandet  

– Vi er opptatt at midlene til hovedveinettet blir kanalisert til å bygge den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene som skal sikre en prioritert hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV. – Nå ser vi at viktige prosjekter på E134 forbindelsen skyves ut i tid, og det skaper usikkerhet om mulighet for gjennomføring av prosjektene. At det ikke blir enighet om arm til Bergen er også svært uheldig. Vi er heller ikke tilfreds med at ny E16 Bergen-Voss ligger inne så sent i NTP-perioden, og håper det dette viktige prosjektet framskyndes, sier hun.

Situasjonen på fylkesveiene 

OFV har lenge arbeidet for at situasjonen på fylkesveiene skal tas alvorlig, og er derfor skuffet over at det ikke kommer en nasjonal plan for opprusting av fylkesveiene. – Det er nå, med rammeoverføringer, for usikkert om midler tilfaller opprustning av veinettet. Vi ser at denne planen ikke fullt ut løser utfordringene med standardsprang fylkesveiene i mellom, og standardspranget mellom riks- og fylkesveiene, sier Yrvin.

Mer forpliktende trafikksikkerhetsarbeid 

Tilstanden på veiene er en medvirkende faktor i om lag 27 prosent av dødsulykkene, og OFV er opptatt av at en satsing på veinettet er en satsing på trafikksikkerhet. – Selv om det er gjort og gjøres mye for å bedre tilstanden på veinettet, så holder ikke det man nå legger opp til, mener Yrvin. – Vi er skuffet over at det ikke legges opp til å utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for å sikre trafikksikkerheten på veiene, sier hun, men legger til at det er positivt at det nå skal bli forsterket midtoppmerking på eksisterende riksveier med fartsgrense 70 km/t frem mot 2020.

Fordelingen jernbane vei 

OFV er enig i at det er viktig med en satsing på jernbane, men overgangen til nullutslippssamfunnet vil ta tid. Biltransport vil dominere i alle fall fram mot 2050, og derfor må veisystemet videreutvikles. – Ser man på andelen av transportarbeidet i 2015 så var 83.6 prosent av dette med bil, mens kun 4.6 prosent var med jernbane, sier Yrvin, og peker på at av bevilgede midler så går 536 milliarder til vei, inkludert kollektivsatsing, mens 319 milliarder går til jernbane. – OFV stiller spørsmålet om det ikke er en for massiv satsing på jernbane, når vi vet at mye av godstransporten og persontransporten også i framtiden vil benytte veinettet.

Pluss for E18  

OFV er godt fornøyd med at etappe én og to sees på som et prosjekt i E18 utbyggingen. Organisasjonen støtter utbygging av ny E18 fra vest og inn mot Oslo, fordi køproblemene vil reduseres, også for kollektivtrafikken. Dessuten vil utbyggingen vil gi bedre kryss, og færre lokale flaskehalser og ulykker. I tillegg vil utbyggingen sikre mindre tidstap fra veitrafikken, og det planlegges for befolkningsvekst. – Antall berørte av luft- og støyplager reduseres betraktelig, og barrierer bygges ned i hele korridoren. Det er et tøft og nødvendig grep regjeringen tar, og det skal den ha skryt for, sier Yrvin. Behandlingen videre Det vil bli mange debatter, kommentarer og innspill før Stortinget fatter endelig beslutning og meldingen kan legges til grunn for videre arbeid. – Vi håper nå at Stortinget vil sette sitt fotavtrykk på NTP, at det blir enighet om hovedlinjene med en del endringer, og at vi gjennom dette får en melding som i større grad møter en ambisjon om at vi skal få en svært sterk og framtidsrettet infrastruktur, sier Karin Yrvin.


Aktuelle saker