Hva mangler i NTP?

OFV har spurt et utvalg av medlemsorganisasjonene hva de mener om Nasjonal transportplan (NTP). Mottakelsen er i hovedsak positiv, men det er også flere ting å sette fingeren på.

03.mai 2017

Foto: OFV

aprilutgaven av magasinet Våre veger har OFV en gjennomgang av organisasjonens hovedsynspunkter på Nasjonal transportplan 2018–2029. Her kan du lese hva NHO Transport, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Trygg Trafikk og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener om NTP. 

Dette er spørsmålene medlemsorganisasjonene fikk: 

1. Regjeringen la nylig fram Nasjonal transportplan (NTP). Hva er det beste ved planen, slik din organisasjon ser det? 2. Hva er det særlig som mangler, eller er for lavt prioritert?

Jon Stordrange, adm. direktør, NHO Transport:

1) Planen er ambisiøs på de fleste felt. For kollektivtrafikkens del er det mest positivt at man endelig innser at fylkeskommunene trenger økte bevilgninger til kollektivdrift hvis man skal innfri målet om at all økning i reisebehovet i de største byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

2) Ekspressbussene blir så vidt nevnt i ett avsnitt, hvor det fastslås at regjeringen vil føre en liberal ekspressbusspolitikk. Det sies ingenting om innholdet i denne politikken på tross av at det haster med å bedre ekspressbussenes rammebetingelser før flere ruter blir nedlagt eller får lavere frekvens.

Trond Johannesen, adm. direktør, Maskinentreprenørenes Forbund, MEF:

1) Det beste ved ny NTP er at den har en økonomisk ramme som legger til rette for å videreføre og styrke satsingen på vei og jernbane. Dette er gledelig for entreprenørene, men enda viktigere er det at en realisering av planen vil bety et tryggere og mer konkurransedyktig samferdselsnett for trafikanter og bedrifter.  

2) Vi etterlyser grundigere omtale av kontraktstrategi. I etatsforslaget til NTP vises det til at det må utlyses oppdrag for både små og store aktører for å sikre god konkurranse, men dette er dessverre utelatt fra stortingsmeldingen. I tillegg burde planen ha inneholdt et fornyelsesprogram for fylkesveiene. 

Børre Skiaker, generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub, KNA:

1) KNA er fornøyd med at NTP er blitt et helhetlig og strategisk dokument, og at prosjekter sees i sammenheng. Statens vegvesens forslag til motorveiplan er positivt, men det er synd at regjeringen ikke tar stilling til den. Det vil KNA jobbe for. Vi er også tilfreds med at man understreker nødvendigheten av å ta ny teknologi i bruk.

2) NTP må sikre utbyggingen av de viktigste og framtidsrettede veiprosjektene som gir trygg og effektiv veitransport, og at dette gjøres mest mulig effektivt. Videre mener KNA at arbeidet med å utbedre standarden og sikre opprusting av fylkesveiene må prioriteres.

Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk:

1) For første gang har barna fått et eget kapittel, Barnas transportplan. Gjennom fokus på bl.a. trygg skolevei, sikker skoleskyss og god trafikkopplæring skal trafikksikkerheten for barn styrkes. Dette er et historisk løft som vi ønsker velkommen. Vi er spesielt fornøyd med at kompetansen om trafikksikkerhet skal styrkes i barnehage og skole, og forventer at dette ivaretas i forbindelse med regjeringens pågående gjennomgang av kunnskapsløftet.

2) Målene for det videre ts-arbeidet er svært ambisiøse og det støtter vi. Gode resultater kommer imidlertid ikke av seg selv, men avhenger av reelle prioriteringer i kommende budsjetter. Myke trafikanter har høyere ulykkesrisiko enn f.eks. bilførere. Vi er derfor bekymret for at trafikksikkerhet synes å være svakt ivaretatt i arbeidet for å nå nullvekstmålet som bl.a. forutsetter at flere skal sykle og gå.

Geir A. Mo, adm. direktør, Norges Lastebileier-Forbund, NLF:

1) Det er en historisk stor satsing på veiutbygging – noe vi er svært godt fornøyd med. Vi har fått gjennomslag for vårt syn i mange viktige prosjekter, for eksempel E136 gjennom Romsdalen som er inne i første planperiode. Dette er en svært viktig strekning som NLF har slåss for i mange år. Det samme gjelder E18 Vinterbro og flere prosjekter nord og vest i landet.  Regjeringen viderefører også ambisjonen fra forrige NTP-periode om at alle riksveier med fartsgrense over 70 km/t skal oppfylle gjeldende krav innen 1. januar 2024. Det er svært positivt.

2) Vi etterlyser mer tydelighet i valg av løsning for kryssing av Oslofjorden. Å bygge en ny tunell, slik de har satt av midler til, er uakseptabelt, trafikkfarlig og i strid med EUs regelverk. E134 over Haukeli er regjeringens hovedvalg mellom øst og vest. Det ser vi lite til i NTP. Stansen i utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen, og at ikke strekningen Bergen – Voss er tydeligere adressert i første periode av planen, er svært skuffende. E16 vest for Voss er en av landets farligste strekninger. Det er ikke godt nok at den først ligger inn i andre planperiode.


Aktuelle saker