Samme kjørelengde som i 1967

Viste du at årlig kjørelengde per bil er omtrent den samme nå som i 1967? Eller at total veilengde i Norge er omtrent som i 2007? OFVs statistikksamling «Vei og samfunn 2017» gir deg tallene du ofte leter etter.

24.nov. 2017

"Kø på Sjølystveien 1967" Foto: Henrik Ørsted. Fra oslobilder.no

«Vei og Samfunn 2017» er en omfattende tallsamling. Her kartlegges blant annet utvikling av offentlige utgifter og inntekter fra avgifter, bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samlingen oppsummerer også inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp fra veitrafikken og bilparken.

Kraftig vekst i personbilparken 

Årlig kjørelengde per bil var 12 480 km i 2016, og kjørelengden har vært ganske lik helt siden 1966. Det kom et «toppår» i 1996, da var kjørelengden var 14 200 km. Nå er det også langt flere biler på veiene enn tidligere: I 1967 var snaut 570 000 personbiler på veiene i Norge, mens det så langt i 2017 er nesten 2,7 millioner personbiler. Samlet veilengde står omtrent «på stedet hvil»: Det var drøyt 90 000 km veier i alt i 2000, mot snaue 95 000 km i 2016. Det inkluderer riks- fylkes- og kommunale veier.

Utfordringer i veisektoren 

Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder veisektoren. Det gjelder for eksempel den dårlige forfatningen på fylkesveinettet og broene her i landet. Det er også store standardsprang fra fylke til fylke, noe som gjør det mindre trygt å kjøre på deler av fylkesveinettet. Framkommeligheten mellom byer og regioner er for dårlig mange steder, og på viktige veistrekninger gjøres fortsatt planlegging og utbygging stykkevis og delt framfor helhetlig.

Faktabasert debatt 

– Det er viktig for OFV at debatten om samferdselspolitikken bygger på fakta. Derfor har OFV samlet opplysninger om veinettet og andre forhold i skjæringspunktet mellom vei og samfunn som kan bidra inn i debatten. «Vei og samfunn 2017» er ment som et oppslagsverk til bruk både i faglig og politisk arbeid med veisaker, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

 

Rapporten er delt inn i følgende hovedkapitler:

  • Kjørelengder, veilengder, veiindeks
  • Offentlige inntekter og utgifter, regulativ
  • Transport og trafikkarbeid
  • Førerkort
  • Drivstoff, varehandel
  • Kontroller, ulykker, miljø
  • Forsikring

Les eller last ned «Vei og samfunn 2017». 


Aktuelle saker