Bompenger til fjerning av forfall?

I Norge, som i store deler av resten av Europa, er det behov for bompenger for å finansiere investeringer i veinettet.

22.mai 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

I et forslag fra EU bekreftes holdningen om at om bompenger skal kunne benyttes til å fjerne forfallet, noe som stadfester tidligere beslutninger i EU. – Bompenger blir ikke benyttet til å fjerne forfallet i Norge, sier Karin Yrvin. Og norske myndigheter mener bruken av bompenger, eller midler hentet inn gjennom veiprising, bør være et nasjonalt anliggende. Det er ifølge samferdselsministeren ikke politisk rom nå til å utvide rekkevidden av bompengesystemet til også å fjerne forfallet.

– Forslaget om nedslagsfeltet for bompenger har vært lite diskutert i Norge, sier Yrvin, og mener at debatten om nedslagsfeltet for bompenger i EU kan påvirke den norske bompengedebatten.

Følger med 

– Slik vi ser det, er det mye fornuft i forslag og vedtak i EU, men det kan være behov for justeringer, gode ideer og innspill. Men det er viktig å huske at det som vedtas i EU, ofte blir en del av norsk veipolitikk. Derfor er det viktig å ha gode drøftinger om norske posisjoner overfor Brussel, sier Yrvin.

– Rapportutkastet utvider virkeområdet og innfører flere obligatoriske bestemmelser om avgiftssystemet. Det vil påvirke norsk politikk slik tunneldirektivet gjorde, sier hun. OFV har spilt inn forslag til norske posisjoner overfor Brussel, har drøftet forslagene med kontakter i Den europeiske veiforeningen (ERF), og følger nøye med på prosessen videre.

– Politikken utformes nå 

Første del av mobilitetspakken skal debatteres i Transportkomiteen i Europaparlamentet 24. mai. Da skal blant annet veiprising og bompenger drøftes. Rådet er forventet å drøfte kommisjons forslag i de kommende månedene. Når Europaparlamentet og rådet har utformet sine posisjoner, igangsettes uformelle forhandlinger mellom de to institusjonene for å forsøke å enes om et utkast. Ethvert kompromiss vil så bli godtatt av Europaparlamentet, og deretter av rådet. Så følger oppfølgingen i Norge. – Det er altså et stykke igjen fram til endelig vedtak om mobilitetspakken i EU. Men politikken utformes i den fasen vi er i nå, og dette er noen av de endringene som kan komme, sier Karin Yrvin.

Artikkelen står på trykk i Våre veger nr 4-18.


Aktuelle saker