Et helhetlig veinett

STATSBUDSJETTET 2019 - Summerer vi opp regjeringens budsjettforslag for 2019, vil vi kalle det et godt veibudsjett som tar landet i riktig retning, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

08.okt. 2018

- Den lave utbedringstakten har konsekvenser for trafikksikkerheten, sier Solberg Thorsen

Fra Sams til Samling
Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2019 at regionene skal overta veiadministrasjonen fra Statens Vegvesen. OFV har vært kritisk til reformen fordi den ville gjøre det vanskelig å sikre innbyggerne like gode veier over hele landet.

I forbindelse med reformen skriver regjeringen at Samferdselsdepartementet vil utrede forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveier og forslag til lovendringer som utvider Vegtilsynet sin myndighet til å omfatte fylkesveiene.

- Det betyr at vi endelig kan få konkrete standardkrav til både riks- og fylkesveier, og at veikvaliteten fra fylke til fylke kan harmoniseres. Det kan også bety økt trafikksikkerhet, og forbedre effektiviteten og fremkommeligheten på disse viktige veiene, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV. Dette har vært en hjertesak for OFV i mange år, og vi er glade for å ha blitt hørt, sier Solberg Thorsen.

OFV mener at neste steg i arbeidet må være at Stortinget blir forelagt kartleggingen av hvilke strekninger av fylkesveiene og riksveiene som er viktige eksportveier, med formål om å ruste opp disse særskilt.  - Disse eksportveiene er av stor nasjonal betydning, og vi mener at disse fylkesveistrekningene bør få riksveistatus, sier Solberg Thorsen.

Etterlyser mer midler til fylkesveinettet
Selv om kvalitetsrammene nå ser ut til å komme på plass, burde de samlede bevilgningene til fylkesveiene vært høyere. - Rammen til fylkesveiene økes, men det bevilges alt for lite i forhold til behovet, sier Solberg Thorsen. Underdekningen på bevilgninger til drift og vedlikehold på fylkesveinettet er estimert til 2,4 milliarder per år.

Fortsatt satsing på riksveinettet
Veibudsjettets andel av statsbudsjettet er 2,7 prosent. Det er på samme nivå som i Statsbudsjettet for 2018. Selv om veiandelen videreføres, er bevilgningene til riksvegnettet for lave i forhold til hva regjeringen har lovet i Nasjonal Transportplan INTP).

-Vi er glade for at andelen av statsbudsjettet som går til vei fortsatt er høy, men vi er bekymret over oppfyllingsgraden av NTP.  Det er gjennomføringen av NTP som viser om samferdselspolitikken bare er ord, eller om det satses på vei fremover, sier Solberg Thorsen. I statsbudsjettet skisseres en oppfølgingsprosent på 31 prosent av planrammen etter to år av planperioden 2018-2023. Oppfyllingsgraden skulle ha vært 33 prosent for at regjeringen skulle være i rute i forhold til NTP.

Vedlikeholdsmidler vris til tunneler
En stadig større andel av vedlikeholdsmidlene brukes til tunnelsikring. Det er innsatsen på tunnelene som gjør at veiforfallet samlet sett går ned. For øvrige veielementer øker derimot vedlikeholdsetterslepet.  - Satsingen på sikrere tunneler er bra, men vi ser dessverre ikke samme satsing på resten av veinettet, sier Solberg Thorsen.

OFV mener at arbeidet med utbedring av veinettet går for sakte, og det er fortsatt 1500 kilometer med riksvei som ikke har gul midtlinje.  I løpet av de siste to årene har 50 km riksvei blitt breddeutvidet og fått den gule midtlinjen, og neste år er om lag 100 kilometer riksvei tenkt utbedret.

- Den lave utbedringstakten har konsekvenser for trafikksikkerheten, sier Solberg Thorsen, som legger til at det er positivt at midlene til rassikring får en betydelig økning i 2019.

Sats der transportarbeidet er
I følge regjeringen er veibudsjettet økt med 4,7 prosent, mens jernbanen får en økning på hele 12 prosent.

– Det er bra at regjeringen satser på alle transportformer, men satsingen er ikke i tråd med hvor transportene faktisk foregår, sier Solberg Thorsen. Veitransporten stod ifølge SSB for nærmere 87 prosent av det samlede persontransportarbeidet og 48 % av godstransportarbeidet innenlands i 2017.

- OFV stiller spørsmålet om det ikke er en for massiv satsing på jernbane, når vi vet hvor viktig et effektivt, miljøvennlig og trafikksikkert veinett er, både i dag og i fremtiden, sier Solberg Thorsen.

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Solberg Thorsen
Direktør

Mobil: +47 959 26 018
E-post: ost@ofv.no

Karin Yrvin
Fagsjef

Mobil: +47 948 35 447
E-post: ky@ofv.no

Last ned pressemeldingen her!


Aktuelle saker