- NTP trenger forutsigbarhet og forpliktelse

Et samlet Storting har gitt grønt lys til omfattede og forpliktende langtidsplaner for forsvar og politi.

OFV mener det også er et sterkt behov for en tilsvarende forpliktelse i forhold til Nasjonal transportplan (NTP), som nettopp skal sikre en trygg og effektiv veitransport for alle veibrukere. Også forsvar og politi.

19.jun. 2024

Foto: Shutterstock / Regjeringen

Vår tid er preget av uro og usikkerhet, og at Stortinget nå står samlet rundt den nye lagtidsplanen for forsvarssektoren, viser hvor alvorlig situasjonen er. Derfor mener OFV at veisektorens langtidsplan –NTP - også har et behov for forpliktelse og forutsigbarhet. Alle samfunnsfunksjoner skal fungere best mulig, også på veien.

Det blir et problem når det kan se ut som at noen langtidsplaner graderes i viktighet og blir gjenstand for ulikt politisk flertall. - I transportsektoren er det store og langsiktige investeringer som skal gjøres. Landet skal fortsatt bygges, mobiliteten skal sikres og vi skal bli flinkere til å ivareta naturen på en bedre måte. Da må de som skal sikre at dette skjer, i langt større grad ha forutsigbarhet og forpliktelse enn det man har i dagens NTP, sier Rikard Gaarder Knutsen, fagsjef OFV.

Finansieringen er høyst usikker

Opposisjonen i Stortinget har ved behandlingen av NTP for perioden 2025-2036 samlet seg om en rekke prosjekter som bør gjennomføres og startes opp raskere enn det regjeringen selv la opp til.

- Men så lenge finansieringen ikke er tydelig avklart, sitter både sektoren og samfunnet igjen med usikkerhet om hva som vil bli realisert. Det er ingen tjent med, sier Knutsen, og viser til at det er ikke enighet om noen økt økonomisk ramme totalt sett. Han peker også på at det i alle fall frem til statsbudsjettet for 2026, fortsatt vil være SV regjeringen skal forhandle med. I tillegg har de ikke lik inndekning og prioritering i sine forslag som for eksempel Høyre eller Rødt har.

Trenger målestokkonkurranse i jernbanesektoren
OFV mener det i denne sammenheng er viktig å understreke at veisektoren i de senere årene har lyktes godt med å få mer ut av hver krone investert.

- Det samme kan neppe sies om jernbanen. Behovet vokser og vokser, til tross for milliardinvesteringer de senere årene. Politikerne bør nå sette foten ned og se på sterkere virkemidler for å få til en målestokk-konkurranse også her. Vi har sett det virker, sier Rikard Gaarder Knutsen.

Ta tak i forfallet

OFV ser nødvendighetene av at planer både skal og bør endres hvis forutsetningene endrer seg betraktelig. Samtidig er man opptatt av at NTP, som et viktig langtidsplan-dokument, må få en betydelig sterkere status.

- Planen må også i mye større grad fange opp, avsette midler og iverksette konkrete tiltak i den sentrale delen av fylkesveinettet som lider under sterkt forfall. Transportsektoren har en helt sentral rolle i å ivareta beredskapen vår, sier fagsjef i OFV, Siri Hov Eggen, og viser til hvordan uværet «Hans» og en tøff og snørik vinter for alvor har vist hvor betydelige sårbarhetene egentlig er.

- Investeringer i transportsektoren er store og omfattende. Planleggingstiden er lang, og en rekke arealer båndlegges ofte over mange år. Det er mange berørte parter som har behov for en større grad av forutsigbarhet enn det den Nasjonale transportplanen nå bidrar til, sier hun, og oppsummer usikkerheten og manglende forutsigbarhet slik:

- Nå vil tiden nå vise hvilke av prosjektene det er skapt flertall for blant opposisjonen, som faktisk blir realisert. Denne usikkerheten burde samfunnet spares for, det vil Norge tjene på.

Foto: Shutterstock
Dette er man enige om i Nasjonal Transportplan for 2025-36*:
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at ladeinfrastrukturen på større ladeanlegg langs riksveiene tilrettelegger for at det er mulig å ivareta døgn- og hviletider uten å måtte bryte disse for å flytte bilen etter endt lading.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å oppdage om et skred når veien, hindre at biler kjører inn i skredområdet og å detektere om det er biler eller mennesker inne i området, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte senest våren 2025.
  • Stortinget ber regjeringen framskynde rv. 15 Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger i Nasjonal transportplan 2025–2036 og sikre oppstart i første seksårsperiode.
  • Stortinget ber regjeringen ta rv. 19 Moss ut av ‘Utviklingsporteføljen’ og sikre oppstart på prosjektet i planperioden
  • Stortinget ber regjeringen videreføre Ringeriksbanen og ny E16 Skaret–Hønefoss (FRE16) som et fellesprosjekt for å sikre den økonomiske nytten og bærekraften i prosjektet.
  • Stortinget ber regjeringen styrke finansieringen til fylkesvei med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføre den øremerkete tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei
  • Stortinget ber regjeringen sikre videre planlegging og oppstart av kapasitetsøkende tiltak for Trønderbanen som muliggjør to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer i løpet av planperioden.
  • Stortinget ber regjeringen starte opp prosjektet dobbeltspor Stokke–Torp–Sandefjord på Vestfoldbanen i første seksårsperiode.
  • Stortinget ber regjeringen framskynde det kapasitetsøkende arbeidet på Ofotbanen i Nasjonal transportplan 2025–2036, og sikre oppstart i planperioden.
  • Stortinget ber regjeringen evaluere de nye rutetidene på FOT-rutene og konsekvensene av halv pris på fullprisbillettene, og finne forbedrede løsninger innenfor anbudsperioden.

*Opposisjonen på Stortinget har samlet seg om å finne plass til følgende prosjekter i planen.


Aktuelle saker